Wettelijke basis

Europese regelgeving voor vervoer van levende dieren:

  • Richtlijn 64/432/EEG bevat veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens.
  • Richtlijn 91/68/EEG bevat veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten.
  • Richtlijn 96/93/EEG van de Raad van 17 december 1996 inzake de certificering van dieren en dierlijke producten.
  • Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt.
  • Verordening (EU) 2020/688 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van landdieren en broedeieren
  • Verordening (EG) nr. 1/2005 (transportverordening) gaat over de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten.
  • Verordening (EG) nr. 21/2004 gaat over de identificatie en registratie van schapen en geiten.
  • Verordening (EG) nr. 1255/97 gaat over de eisen waar een controlepost aan moet voldoen.

Nationale regelgeving voor vervoer van levende dieren: