Wettelijke basis

Europese regelgeving voor vervoer van levende dieren

  • Richtlijn 64/432/EEG bevat veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens.
  • Richtlijn 91/68/EEG bevat veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten.
  • Richtlijn 96/93/EEG van de Raad van 17 december 1996 inzake de certificering van dieren en dierlijke producten.
  • Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zo√∂technische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt.
  • Verordening (EU) 2020/688 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van landdieren en broedeieren
  • Verordening (EG) nr. 1/2005 (transportverordening) gaat over de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten.
  • Verordening (EG) nr. 21/2004 gaat over de identificatie en registratie van schapen en geiten.
  • Verordening (EG) nr. 1255/97 gaat over de eisen waar een controlepost aan moet voldoen.

Nationale regelgeving voor vervoer van levende dieren