Vangstverbod paling

De NVWA treedt streng op tegen vissers die paling vangen en verhandelen tussen 1 september en 1 december. We delen hoge boetes uit bij overtredingen.

In de maanden september, oktober en november geldt voor beroepsvissers een vangstverbod op palingsoorten in Nederlandse zeewateren, kustwateren en binnenwateren. Vissen met vistuigen die bestemd zijn voor aalvangst is dan verboden.

Gevangen paling terugzetten

Paling (of wolhandkrab) gevangen als bijvangst met een vistuig dat in die periode wél is toegestaan, moet direct in hetzelfde water worden teruggezet.

Sportvissers moeten gevangen paling altijd terugzetten. Dat staat ook in de voorwaarden van de door Sportvisserij Nederland uitgegeven vispas.

Verbetering aalstand

Om te voorkomen dat de aal uitsterft, gelden er voor de aal diverse specifieke beschermende maatregelen en verboden. Het aalvangstverbod is 1 van de overheidsmaatregelen om de aalstand te verbeteren.

De NVWA ziet samen met onder andere de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie, de regionale politie en provincies scherp toe op het nakomen van de regels en pakt overtreders stevig aan.

Voorwaarden vissen met aangepaste aalfuik

Alleen als beroepsvisser kunt u met aangepaste aalfuiken op (wolhand)krab vissen.  Dan moet u wel een ontheffing aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aangepaste fuik moet een netwerk met mazen van minimaal 6 cm hebben waardoor palingen wel kunnen ontsnappen, maar krabben niet.
Ontheffing gebruik aalfuiken aanvragen

Maatregelen NVWA

De NVWA en andere overheidsorganisaties kunnen illegale vangst, vistuigen en gebruikte vaartuigen en voertuigen in beslag nemen. Boetes en straf kunnen behoorlijk oplopen. Aalstroperij is namelijk een misdrijf.

- Specifiek interventiebeleid visketen kust en binnenvisserij NVWA