Interventiebeleid

Het interventiebeleid beschrijft hoe de NVWA ingrijpt bij overtredingen. Het doel van het interventiebeleid is om de naleving van de geldende wet- en regelgeving te bevorderen. Het interventiebeleid bestaat uit Algemeen en Specifiek interventiebeleid.

Algemeen interventiebeleid

In het Algemeen interventiebeleid staat hoe we optreden tegen een ondernemer of persoon die in overtreding is. Dit is onder meer afhankelijk van de ernst van de overtreding en de risico's die eraan verbonden zijn.

Bekijk het Algemeen interventiebeleid NVWA 2024.

Beleidsregel volgens Awb

Het Algemeen interventiebeleid NVWA 2024 is een beleidsregel volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en is gepubliceerd in de Staatscourant van 12 januari 2024.

Herziening 

Het Algemeen interventiebeleid is in 2023 herzien.

Algemeen interventiebeleid is uitgewerkt in Specifiek interventiebeleid

Wij passen het Algemeen interventiebeleid toe op alle domeinen waar we toezicht op houden, en daarmee dus ook in situaties die erg van elkaar kunnen verschillen. Per domein hebben we het Algemeen interventiebeleid daarom verder uitgewerkt in Specifiek interventiebeleid.

Specifiek interventiebeleid

Bekijk het Specifiek interventiebeleid per domein (onderwerp).