K-PL-VKI-ID01 Informatiedocument voedselketen informatie voor slachthuizen van pluimvee en tamme konijnen

Dit document geeft invulling aan de verplichting die Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627, artikel 9, de bevoegde autoriteit oplegt om de exploitant van een levensmiddelenbedrijf van herkomst te informeren inzake de minimale informatie over de voedselketen die overeenkomstig bijlage II, sectie III, van Verordening (EG) nr. 853/2004 aan de exploitant van een slachthuis moet worden verstrekt.