Planningskader veterinaire keuringen

De NVWA voert keuringen uit bij bedrijven die met dieren en dierlijke (bij)producten werken. Hier vindt u onder welke voorwaarden we dat doen.

Algemene uitgangspunten planningskader NVWA

 • Van de aanvrager wordt verwacht dat deze een correcte en realistische planning indient. Als een aanvrager vaak onrealistische aanvragen doet, behoudt de NVWA zich het recht voor deze aanvragen naar eigen inzicht aan te passen. Deze aanpassingen worden de aanvrager meegedeeld. Onder onrealistische aanvragen wordt onder andere verstaan het structureel te korte duur aanvragen voor de uitvoering van de gevraagde werkzaamheden. Het te kort aanvragen van werkzaamheden leidt daarbij tot oponthoud voor de volgende aanvragers op de route van de NVWA-medewerker. Aanvragers mogen wel de benodigde tijd ruim aanvragen om zichzelf hiermee meer handelsvrijheid te creëren, wel wordt de volledig aangevraagde tijd in rekening gebracht.
 • De dienstverlening die van de NVWA kan worden verwacht, is de dienstverlening die in normaal maatschappelijk verkeer past. Dit betekent dat aanvragen die op tijd binnen zijn, zoveel mogelijk worden gehonoreerd. Is er echter op enig moment te veel vraag in verhouding tot de beschikbare capaciteit aan menskracht binnen de NVWA, dan kunnen werkzaamheden verschoven worden naar een later tijdstip of uitzonderlijk zelfs naar een volgende werkdag.
 • Bij de planning van de aangevraagde werkzaamheden worden deze zodanig ingeroosterd dat de NVWA efficiënt kan werken. De NVWA bepaalt haar eigen routeplanning waarbij efficiëntie voorop staat. Dat wil zeggen dat routes niet zozeer op basis van de volgorde van aanvragen worden gereden maar zo worden ingepland dat met het minste tijdverlies en de minste kilometers een aaneengesloten route kan worden gereden. De NVWA houdt hierbij in de mate van het mogelijke rekening met bedrijfseigen processen en logistieke randvoorwaarden. Als de planning afwijkt van het door het bedrijf aangevraagde tijdstip wordt dit gecommuniceerd met de aanvrager.
 • Het ingeplande tijdstip van aanvang wordt bij benadering gegeven. De NVWA-medewerker heeft een inspanningsverplichting om op het ingeplande tijdstip of kort hierna aanwezig te zijn. De NVWA houdt wel een marge van 1,5 uur na de beoogde (=ingeplande) aanvang aan. Deze marge is nodig om oponthoud - vaak buiten de wil van de NVWA om - te kunnen opvangen. Voorbeelden hiervan zijn onvoorziene files/omleidingen en uitloop bij de vorige activiteit. Als dat mogelijk is probeert de NVWA bij oponthoud van meer dan 1,5 uur een andere medewerker te sturen. Voor slachterijen met permanent toezicht en aangevraagde werkzaamheden die minimaal een dagdeel (4 uren) bedragen, is een marge van 30 minuten van toepassing.
 • Bij oponthoud van meer dan 15 minuten brengt de uitvoerende NVWA-medewerker of de planning de aanvrager op de hoogte van het uitstel.
 • Bedrijven die menen schade te hebben geleden door handelswijze van de NVWA bij tijdstip van inplanning en/of uitvoering kunnen schriftelijk een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de afdeling Juridische Zaken van de NVWA.
 • Bedrijven die aanvragen met een vast lange termijnpatroon willen indienen, kunnen met de NVWA structurele afspraken maken waarbij de werkzaamheden (daar waar mogelijk) in een vast rooster worden verwerkt. Zo kunnen bedrijven in een bepaald gebied in onderling overleg (en met de NVWA) een efficiënte en optimale route opstellen. Een en ander is alleen mogelijk voor zover het een structurele en lange termijnplanning betreft.
 • De bedrijvendichtheid verschilt per gebied. Dit kan verschil in dienstverlening tussen gebieden tot gevolg hebben.
 • Het begrip calamiteit is voorbehouden voor incidentele oorzaken buiten de macht van de aanvrager en van de NVWA. Het mag geen structurele oorzaak betreffen zoals achterstallig onderhoud of regulier fileleed. Bij door de NVWA erkende calamiteiten heeft de NVWA wel een inspanningsverplichting, maar kan er geen uitvoeringsgarantie worden gegeven indien de nodige capaciteit niet voorhanden is. De beoordeling van calamiteiten gebeurt door de teamleider planning en/of het afdelingshoofd toezichtvoorbereiding. De geëigende toeslagen blijven wel van toepassing bij (al dan niet gedeeltelijke) annuleren, verschuiven, uitbreiden van activiteiten. Voorbeelden van calamiteiten zijn:
  • extreme weersomstandigheden waardoor de slachturen buiten openingstijd worden aangepast zonder de 2-weken aanmeldingstermijn;
  • een ernstig ongeval waardoor een snelweg wordt afgesloten en de uitvoering dient te worden verschoven;het dierenwelzijn dreigt ernstig in het gedrang te komen waardoor een tijdige aanmelding niet mogelijk is;
  • een deelnemer aan een paardenwedstrijd wordt in laatste instantie als reserve opgeroepen voor een internationale wedstrijd na uitvallen van een andere deelnemer waardoor een dringende certificering is gewenst;
  • het vliegverkeer is ernstig verstoord waardoor het vluchtschema voor een bepaalde exportzendingen wijzigt;
  • bij KDS-inzet: een calamiteit vloeit voort uit een onvoorziene omstandigheid, waardoor het normale productieproces stil komt te liggen of een behoorlijke vertraging ondergaat. Bij stagnatie na het doodmaken van dieren wordt het werk afgemaakt, waarbij een maximale extra werktijd van 1 uur in acht wordt genomen. Als na dit uur langer dient te worden gewerkt, gebeurt dit op basis van vrijwilligheid.

Rol NVWA bij veterinaire keuringen

De NVWA voert keuringen uit bij bedrijven die met dieren en dierlijke (bij)producten werken. In dit planningskader staat hoe en onder welke voorwaarden de NVWA deze veterinaire werkzaamheden organiseert, zodat de NVWA-medewerkers efficiënt worden ingezet en de dienstverlening acceptabel is voor het bedrijfsleven.

Op basis van de veterinaire keuringen worden bijvoorbeeld certificaten afgegeven. Bedrijven moeten sommige keuringen bij de NVWA aanvragen. Het gaat dan om werkzaamheden op verzoek van het bedrijfsleven, die dag-, tijd- en plaatsgebonden zijn en waarvoor de NVWA een vergoeding (retributie) bij de aanvrager in rekening kan brengen. Het planningskader en de actuele tarieven zijn wettelijk vastgelegd in de retributieregelingen.