Advies van BuRO over MDMA in maïs

MDMA is het actieve bestanddeel van XTC. Nadat afval met MDMA is aangetroffen in een landbouwperceel en ook maïs van dat perceel MDMA bleek te bevatten, heeft bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) onderzocht of er risico's zijn voor de volks- en diergezondheid na het eten van met MDMA besmette maïs.

BuRO concludeert dat er bij de gevonden concentraties MDMA in maïs geen risico is voor de volks- en diergezondheid. Er is wél een risico met betrekking tot de aantasting van het systeem van de voedselveiligheid. De aanwezigheid van MDMA en mogelijk andere stoffen uit het MDMA-afval in maïs is onwenselijk.

BuRO heeft de directeur Handhaving van de NVWA geadviseerd om, indien er aanwijzingen zijn voor de productie van MDMA of de restanten van afval daarvan in de nabijheid van de teelt van voedingsgewassen, de monsters snijmais en korrelmaïs te analyseren op de aanwezigheid van (resten van) grondstoffen, oplosmiddelen en (resten van) reagentia gebruikt bij de synthese van MDMA. Hierbij adviseert BuRO wanneer de analyseresultaten daartoe aanleiding geven om de betrokken autoriteiten van dit resultaat te verwittigen.