Natuur en milieu

Binnen het publiek belang Natuur en milieu staat een duurzame toekomst voorop. Ons toezicht richt zich dan ook onder andere op het behoud van biodiversiteit, het tegengaan van ontbossing, het reguleren van handel in zeldzame dier- en plantensoorten, de bescherming van natuurgebieden op zee, het bevorderen van duurzame visserij en het terugdringen van de uitstoot van mineralen (nitraat en fosfaat).

Diagrammen natuur & milieu

De NVWA besteedde in 2021 in totaal 10% van haar capaciteit aan dit publieke belang.

Ons verhaal

Een grote vangst zoals bij actie Thunder voelt 'enorm dubbel'. "Je voelt je trots op je team, je boekt resultaat en je hebt het gevoel dat je impact maakt. Tegelijk is het harstikke sneu dat het nodig is. Blijkbaar zijn er mensen die het niet erg vinden dat ze de natuur naar de gallemiezen helpen." Lees het hele verhaal

Zo hielden wij in 2021 toezicht op natuur & milieu

De NVWA handhaaft een aantal samenhangende wetten en verordeningen en houdt toezicht op de productie, handel (inclusief import) en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook houden we samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toezicht op de mestregelgeving; de naleving daarvan staat al jaren onder druk.

Gewasbescherming

In 2021 besteedden we veel aandacht aan de strafrechtelijke afhandeling van het gebruik en het op voorraad hebben van (soms grote hoeveelheden) illegale gewasbeschermingsmiddelen. We hebben in 2021:

  • samen met andere controlerende instanties een 'Plan van aanpak illegale handel' opgesteld, in vervolg op de motie in de Tweede Kamer hierover. Dit plan leveren we in de eerste helft van 2022 op;
  • een analyse afgerond van motieven om de wet- en regelgeving rond het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen niet na te leven;
  • inspecties uitgevoerd bij structurele niet-nalevers in de sierteelt;
  • een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden van stimulerend toezicht, waarvoor we in 2022 een pilot uitvoeren.

In de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 heeft het ministerie van LNV aangegeven hoe zij de transitie naar weerbare teelten vorm wil geven. Hierbij is een grote rol weggelegd voor eigen initiatieven vanuit de sector. Wij zullen vanuit onze eigen rol als toezichthouder de transitie monitoren en de naleving kritisch volgen, inclusief het risico op toename van gebruik van illegale middelen.

Natuur

De belangrijkste onderwerpen waaraan we hebben gewerkt:

  • het ontwikkelen van nieuwe instrumentenmixen en het gereedmaken van nieuwe tools om de inspecties efficiënter in te regelen. Met de determinatie-app (voor amazonepapegaaien) en de looplijst-app (voor de bestrijding van exotische muggen) kunnen we bijvoorbeeld sneller in kaart brengen welke woningen in een wijk we hebben bezocht;
  • strafrechtelijke onderzoeken op het gebied van 'fout hout', illegale vogelvangst en handel in reptielen. Ook namen we samen met onze handhavingspartners deel aan een internationale actie tegen de handel in wildlife crime.

Meststoffen

Het toezicht binnen het domein meststoffen richt zich op gebruikers van meststoffen, aanbieders en afnemers van mest en intermediairs. De voorbereiding van de invoering van het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) had voor ons in 2021 en ook in 2022 prioriteit.

Vis duurzaamheid

  • We hebben een visserij-app ontwikkeld en uitgerold die de inspecteurs helpt bij het uitvoeren van het toezicht. Daarnaast hebben we verder gewerkt aan de ontwikkeling van het Elektronische Inspectierapport en het elektronische hulpmiddel bij de validatie van de vangstgegevens (VALID).
  • We hebben gereageerd op de 'infractieprocedure' die de Europese Commissie is gestart vanwege onvoldoende toezicht bij het aanlanden, wegen en transporteren van vis. Hiervoor is extra personeel geworven en een derde inspectieteam opgericht.
  • De Europese Commissie is een tweede infractieprocedure gestart tegen Nederland vanwege 'het onvoldoende toezichthouden op de regel van de aanlandplicht'. Het ministerie van LNV bereidt in afstemming met de NVWA een reactie voor.

Onze resultaten

In ons jaarplan voor 2021 hebben we voor het totale publieke belang Natuur en Milieu doelstellingen geformuleerd. Hieronder leest u per doelstelling in hoeverre we die in het afgelopen jaar hebben behaald, waarbij groen voor een volledig behaald resultaat staat en oranje voor een resultaat dat gedeeltelijk is behaald.