NVWA als werkgever

De ambtelijke bezetting, instroom- en uitstroomaantallen en het aantal uitgezette en vervulde vacatures waren in het afgelopen jaar als volgt:

vacatures 2021 NVWA-breed

totaal
Uitgezette vacatures 342
Gezochte FTE 544
Vervulde vacatures 230
Sollicitanten 3.555

Het groot aantal sollicitanten is een gevolg van het feit dat we op sommige vacatures (zoals inspecteur dier of management- en staffuncties) heel veel reacties krijgen. Voor andere functies, zoals bij productveiligheid, voedselveiligheid of een functie als dierenarts is het aantal sollicitaties juist zeer beperkt.

Werving van nieuwe collega's

De NVWA is altijd op zoek naar getalenteerde nieuwe collega’s. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het een uitdaging om alle vacatures te vervullen. In 2021 hebben we de NVWA op meerdere evenementen gepresenteerd als aantrekkelijke werkgever. Daarnaast hebben we voor bepaalde doelgroepen specifieke arbeidsmarktcommunicatie en gerichte acties ingezet, in samenwerking met universiteiten en hbo-instellingen.

Een van die doelgroepen is dierenartsen, daar hebben we er structureel te weinig van. We zijn daarom in 2021 intensiever gaan werven, met goed gevolg. We hebben daarvoor ingezet op:

  • een werkgeversimago-onderzoek;
  • campagnes via social media;
  • de inzet van ambassadeurs;
  • het NVWA Vetsonline event, om dierenartsen laagdrempelig te laten kennismaken met het werk als dierenarts bij de NVWA.

Leren en ontwikkelen

We vinden het belangrijk dat iedereen bij de NVWA zich blijft ontwikkelen. Door de coronamaatregelen moesten cursussen en trainingen in 2021 vaak online plaatsvinden. We hebben samen gezorgd voor een combinatie van digitale, fysieke en hybride activiteiten, met meer dan 15.000 inschrijvingen. Daarnaast zijn 130 medewerkers opgeleid tot inspecteur, bijzonder opsporingsambtenaar, of toezichthoudend dierenarts.

Ook hebben we gewerkt aan de doorontwikkeling van het leeraanbod. 2 grote programma's stonden daarbij centraal: het Interventiebeleid en Leiding geven, leiding ontvangen. Het programma Interventiebeleid richt zich op het beter toepassen van het interventiebeleid, onder andere met workshops en webinars om de kennis hierover bij medewerkers te vergroten. Ook is een (vak)overlegstructuur opgezet over interventiebeleid en is het opleidingsaanbod rond het interventiebeleid verbreed. Het afgelopen jaar is elke NVWA'er betrokken bij het programma Leiding geven, leiding ontvangen. Richting geven en rust en aandacht creëren stonden daarbij centraal.

Arbeidsomstandigheden als gevolg van COVID-19

De (wisselende) coronamaatregelen hadden grote invloed op de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. Voor de medewerkers die inspecties of andere werkzaamheden op locatie uitvoeren (bijvoorbeeld in slachthuizen) werden de werkwijze en veiligheidsmaatregelen voortdurend aangepast. Kantoorpersoneel werkte overwegend vanuit huis.

Diversiteit en inclusie ('iedereen telt')

De NVWA wil graag een diverse en inclusieve organisatie zijn. We werken daaraan aan de hand van het visieplan 'Diversiteit & Inclusie van de ministeries van EZK en LNV'. In 2021 is er een Inclusieadviesraad opgericht om aandacht te vestigen op het belang van een inclusieve organisatie.

Integriteit

De ambitie van de NVWA is dat integriteit als normaal onderdeel van het werk wordt beschouwd, als 'professioneel handelen', waarbij het mogelijk is om ingewikkelde vragen en dilemma's open en eerlijk te kunnen bespreken.

Bij de NVWA zijn meerdere mogelijkheden om (vermoedens van) integriteitsschendingen te melden. Bij meldingen maken we onderscheid in 'integriteitsschendingen' en 'onregelmatigheden'. Door de jaren heen is het aantal meldingen van integriteitsschendingen licht gestegen.

Historisch overzicht meldingen 2017-2021

Historisch overzicht meldingen 2017-2021
meldingen integriteitsschendingonregelmatigheden
20172221
20184740
20195457
20204230
20216046
Brontabel als csv (112 bytes)

30 van de 60 meldingen in 2021 over (vermoedens van) integriteitsschendingen betroffen het – in veel gevallen onbedoeld doch verwijtbaar – lekken van gevoelige en vertrouwelijke informatie aan derden. Andere meldingen gingen bijvoorbeeld over misbruik van en onzorgvuldig omgaan met bedrijfsmiddelen en het overtreden van interne regels. De 46 gemelde onregelmatigheden gingen over zaken als verlies of diefstal van pasjes, mobiele telefoons en sleutels. Bij deze meldingen was niet direct sprake van moedwillig of verwijtbaar handelen.

Nevenwerkzaamheden en risico op belangenverstrengeling

Nevenwerkzaamheden zijn alle werkzaamheden die iemand naast het werk als ambtenaar verricht, betaald of onbetaald en ongeacht de omvang, duur en vorm. Voor alle medewerkers van de NVWA (inclusief inhuur) geldt een meld- en registratieplicht voor nevenwerkzaamheden die de belangen van de NVWA kunnen raken. Nevenwerkzaamheden die het functioneren van de NVWA kunnen schaden zijn verboden. Vanwege de reikwijdte van ons inspectiewerk en de verwevenheid met het maatschappelijk verkeer heeft de NVWA een commissie Nevenwerk. Op aanvraag kan het management daar nevenwerkzaamheden voorleggen voor advies.

In 2021 waren er 2 aanvragen waarover de commissie Nevenwerk advies heeft uitgebracht. Deze gingen over het hebben van een eigen bedrijf en werkzaamheden binnen brancheverenigingen. Hierbij speelde een aanzienlijk risico op (de schijn van) belangenverstrengeling. Daarnaast hebben we een analyse gedaan van alle nevenwerkzaamheden die bij de NVWA geregistreerd zijn. Op basis daarvan hebben we een handleiding opgesteld en afspraken gemaakt om de meldplicht en toetsing van de nevenwerkzaamheden te verbeteren en zo onnodige risico's te voorkomen.