Hoe is te verklaren dat levensmiddelen uit gebieden met aantoonbare bodemconcentraties PFOA en GenX toch veilig geconsumeerd kunnen worden?

Gewassen, waaronder ook gras, zijn selectief in hoeveel ze van een stof uit de bodem opnemen. Daarbij kunnen, vergeleken met de rekenmodellen, zowel grotere alsmede lagere concentraties in gewassen worden gevonden. Dat verschilt per stof en gewas. Daarom heeft de NVWA er voor gekozen om land- en tuinbouwproducten te onderzoeken zoals die aan de consument worden aangeboden. In de meeste monsters zijn daarbij geen aantoonbare concentraties gemeten.

Volledigheidshalve moet hierbij ook meegenomen worden dat het dagelijkse menu van een consument, ook die uit de onderzochte gebieden, is samengesteld uit een veel breder scala aan levensmiddelen dan de producten die in dit onderzoek zijn onderzocht. Iets soortgelijks is eerder al opgemerkt bij onderzoeken van volkstuinen/moestuinen die zijn verricht door het RIVM. Ook daarbij is de conclusie getrokken dat in die gevallen de gemiddelde blootstelling aan PFOA uit het volledige menu van de consument lager is dan de gezondheidskundige grenswaardes.

terug