Advies van BuRO over uitheemse mieren in Nederland

Neem of stimuleer maatregelen om de introductie en verdere verspreiding van invasieve uitheemse mieren tegen te gaan. Dit advies geeft BuRO aan de directeur van de directie Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Aanleiding onderzoek

Het aantal soorten uitheemse mieren in Nederland neemt toe en ook het aantal vindplaatsen. Van deze soorten was nog niet bekend wat hun invloed is op de biodiversiteit.

Om hier meer inzicht in te krijgen heeft de Radboud Universiteit in opdracht van BuRO een risicoscan gemaakt. Deze scan toont de risico's van de verschillende soorten uitheemse mieren in Nederland voor biodiversiteit, ecosystemen en andere maatschappelijke waarden zoals volksgezondheid. Daarnaast is er aandacht voor de mogelijkheden voor risicomanagement .

Aanpak

De onderzoekers van Radboud Universiteit hebben lijsten opgesteld met relevante mierensoorten. Waaronder al in Nederland gevestigde soorten binnen en buiten gebouwen, en soorten die in omringende landen gevestigd zijn. Op basis van gegevens in de wetenschappelijke literatuur beoordeelden zij de mogelijke effecten.

Resultaten van het onderzoek naar uitheemse mieren

Uitheemse mieren komen vooral naar Nederland door mee te liften met pot- en kuipplanten die worden geïmporteerd.

Er zijn 40 uitheemse mierensoorten in Nederland gevestigd. 30 soorten zijn alleen in gebouwen waargenomen. 10 soorten zijn (ook) buiten gebouwen gevestigd. Regelmatig worden er nieuwe soorten ontdekt, dus deze aantallen zullen toenemen.

Effect op biodiversiteit is vooral te verwachten van soorten die superkolonies vormen. Bestrijding van eenmaal gevestigde superkolonies is moeilijk. Omdat deze populaties momenteel alleen in stedelijk gebied aanwezig zijn, zijn er (nog) geen effecten in natuurgebieden.

Het belangrijkste effect op dit moment is dat sommige mierensoorten zorgen voor veel overlast in en rond woningen. Een superkolonie in of rond woningen, die moeilijk te bestrijden is, kan veel ergernis en stress met zich meebrengen.

Het aantal kolonies van invasieve mierensoorten en de kosten van bestrijding van overlast door deze soorten nemen snel toe in Nederland.