Wijzigingen NVWA-tarieven per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 stijgen de tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met maximaal 2,4 %. Het gaat om tarieven die de NVWA in rekening brengt voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming en -analyse bij bedrijven en personen die bedrijfsmatig activiteiten verrichten.

Staatscourant

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stellen de tarieven vast die de NVWA in rekening brengt. De tariefsverhoging van 2,4% is gebaseerd op gemiddelde prijsstijgingen bij de overheid. Deze staan beschreven in de Macro Economische Verkenning 2022 van het Centraal Planbureau.

Doorberekenen van kosten

De NVWA wordt voor ongeveer 70% betaald door het ministerie van LNV en het ministerie van VWS. De overige 30% zijn inkomsten uit keuringen, herinspecties, kosten monsternames e.d. bij bedrijven. Deze bedragen worden via zogenaamde "retributies" bij het bedrijfsleven in rekening gebracht. De NVWA-tarieven worden jaarlijks aangepast aan de stijgende lonen en prijzen en aan ontwikkelingen in het toezicht.

Nieuw toegevoegde importtarieven aan tarievenlijst

Binnenkort wijzigen de NVWA-tarieven voor importkeuringen. De gezondheidscertificaten van importzendingen voldoen regelmatig niet aan de EU-eisen. Dit is met name toegenomen sinds de Brexit. De NVWA heeft hierdoor extra werk als zij importzendingen keurt.

De ministers van LNV en VWS hebben daarom besloten om de kosten van deze extra werkzaamheden in rekening te brengen bij de verantwoordelijk exploitant. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Buiten werking stellen van de kennisgeving (deel I van het Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (hierna: GGB)): zonder documentencontrole: 67,52 euro
  • Buiten werking stellen GGB mét documentencontrole: 135,04 euro
  • Weigeren kopie-gezondheidscertificaat: 101,28 euro
  • Vervangend gezondheidscertificaat: 101,28 euro

De wijzigingsregelingen van de tarieven van de NVWA worden in de Staatscourant gepubliceerd en staan ook op de website van de NVWA. Op de website van de NVWA staat ook een overzicht van alle tarieven. 

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team woordvoering van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).