Uitleg begrippen en enkele bepalingen voor deze begrippen

Hier vindt u een uitleg van enkele begrippen en bepalingen uit het Algemeen Interventiebeleid van de NVWA.

We noemen hier alleen direct relevante begrippen en enkele specifieke bepalingen met betrekking tot deze begrippen. Een overzicht van alle gehanteerde begrippen vindt u in het NVWA begrippenkader. Dit staat in bijlage A van het Algemeen Interventiebeleid.

Afwijkend monster

Een monster waarvan het analyseresultaat de interventiegrens overschrijdt.

Anonieme monsterneming

Een monsterneming, waarbij de inspecteur zich bij de monsterneming niet kenbaar heeft gemaakt en geen deelmonster heeft aangeboden.

Bestuurlijke boete

Een door de minister/staatssecretaris opgelegde boete op grond van het bestuursrecht.

Bestuurlijke strafbeschikking Milieu (Bsb-M) (11)

De bestuurlijke strafbeschikking is het meest te vergelijken met een bestuurlijke boete. Op grond van het Besluit OM-afdoening is de inspecteur-generaal aangewezen om voor een aantal milieufeiten een strafbeschikking uit te vaardigen. Het betreffen dan strafbare feiten van geringe ernst of eenvoudig van aard. De bestuurlijke strafbeschikking wordt in het kader van het strafrecht opgelegd.

11. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (website wetten.overheid.nl).

Corrigerende interventie

Een corrigerende interventie moet de gevolgen van een overtreding opheffen, een nieuwe overtreding voorkomen en het daadwerkelijke risico voor mens, dier of milieu wegnemen. Bijvoorbeeld de bestuursrechtelijke interventies:

 • last onder dwangsom
 • last onder bestuursdwang
 • sluiten van een bedrijf
 • schorsen of intrekken van vergunningen/erkenningen
 • in officiële bewaring plaatsen
 • opdracht tot goede hygiënische procedures
 • onthouden toestemmen tot slachten en in tijdelijke afzondering plaatsen

Een niet-complete lijst met mogelijke corrigerende interventies kunt u raadplegen op de pagina Overzicht interventies.

Crisis

Een melding/klacht waardoor er een ernstige verstoring van de basisstructuur of aantasting van de fundamentele waarden en het maatschappelijke systeem optreedt of, die een zware maatschappelijk en/of politieke lading heeft.

Domein

Een domein is een vanuit het toezicht samenhangend cluster van toezichtactiviteiten. Een domein kan betrekking hebben op een werkveld, sector of branche, een productieketen, een groep van producten, een groep van activiteiten of op een groep van locaties.

Ernstig incident

Een melding/klacht die een potentieel maatschappelijke en/of politieke lading heeft, zoals omschreven in het NVWA-handboek Incident- & crisisbeheersing (HIC).

Handhaven

Het toezichthouden op de naleving van wettelijke voorschriften en het opsporen van overtredingen van wettelijke voorschriften.

Handhavingsverzoek

Een verzoek om handhavend op te treden tegen de overtreding van wettelijke voorschriften, en waarbij op basis van een beschikking wordt beslist. Op een handhavingsverzoek moet bij beschikking worden beslist, als het verzoek kennelijk neerkomt op een specifieke vraag tot handhaving van een bepaald bedrijf/situatie, zoals de aanvraag van een beschikking, bijvoorbeeld een bestuurlijke boete, de stillegging van een bedrijf of het van de markt halen van producten.

Herbemonstering

Een herbemonstering is een bemonstering van dezelfde zaak na een bij een vorig monster genomen interventie in verband met een geconstateerde overtreding. Een herbemonstering en het monsteronderzoek zijn retribueerbaar of niet-retribueerbaar.

Herinspectie

Dit is de aanvullende officiële controle als bedoeld in Verordening (EG) nr. 882/2004 (website EUR-Lex). Het gaat dan om een inspectie die volgt op een eerdere inspectie waarbij een overtreding is geconstateerd en naar aanleiding waarvan het noodzakelijk wordt geacht om binnen een tijdens de eerste inspectie aangegeven termijn middels een volgende inspectie na te gaan of afdoende corrigerende maatregelen zijn genomen of om de omvang van een probleem vast te stellen. Een dergelijke herinspectie is op grond van de regeling NVWA tarieven retribueerbaar.

De genoemde termijnen voor herinspectie zijn nagestreefde termijnen en kunnen op grond van risico-overwegingen, praktische en operationele overwegingen afwijken. De genoemde termijn gaat in na afronding van de inspectie op grond waarvan de herinspectie wordt gedaan.
 
Als de situatie dat vereist kan de herinspectie plaatsvinden door 2 inspecteurs. Het kan daarbij onder meer gaan om: risico op agressie & geweld-situatie, omvang van het bedrijf en complexiteit van de geconstateerde overtreding.

Inspecteur

Medewerker die inspecties uitvoert/toezicht uitoefent. Het betreft onder meer (assistent) medewerker toezicht, (senior) controleur, toezichthoudend dierenarts, systeemauditor, productdeskundige en de boa’s.

Inspectie

Dit is de officiële controle als bedoeld in artikel 2, onder 1, van Verordening (EG) nr. 882/2004 (website EUR-Lex). Het gaat dan om het beoordelen van (bedrijfs)processen en/of zaken om vast te stellen of deze voldoen aan de gestelde wettelijke voorschriften. Zie ook het begrip ‘Toezicht’.

Als de situatie dat vereist kan de inspectie plaatsvinden door 2 inspecteurs. Het kan daarbij onder meer gaan om: risico op agressie & geweld-situatie, omvang van het bedrijf en complexiteit van de geconstateerde overtreding.

Inspectieresultaten

De bevindingen van een uitgevoerde inspectie of uitgevoerd onderzoek aan een monster.

Interventie

Elk instrument dat de NVWA gebruikt om naleving van wettelijke voorschriften te bevorderen.

Interventiebeleid

Het beleid dat de NVWA toepast om geconstateerde overtredingen op te heffen en in de toekomst te voorkomen, rekening houdend met:

 • de ernst van de overtreding
 • de houding en het gedrag van de ondernemer
 • de risico's die verbonden zijn met het proces en het product waarmee de desbetreffende ondernemer zich bezighoudt

Interventiegrens

De interventiegrens is de grens waarop een overtreding is ingedeeld naar ernst van de overtreding.

Mededeling

Een mededeling (per brief) aan een ondernemer met daarin een door de NVWA geconstateerde tekortkoming waarvoor geen interventie volgt.

Melding van overtreding

Een melding van een overtreding van wettelijke voorschriften (geen handhavingsverzoek).

Melding/klacht

Informatie van derden die voor de NVWA relevant kan zijn om er iets mee te doen of kennis van te nemen.

Monitoring

Al dan niet continu meetprogramma waarin regelmatig willekeuring (at random) (meet)gegevens worden verzameld van vastgestelde bekende gevaren en/of risico’s om een algemeen beeld te vormen van nageleefde normstelling.

Monster

Een van een bepaalde zaak genomen hoeveelheid of aantal voor onderzoek.

Monsteronderzoek

Het onderzoek waarbij op basis van de analyse van een monster conclusies getrokken kunnen worden over het geheel van het product of de partij. Monsteronderzoek kan ook in opdracht van de NVWA elders uitgevoerd worden.

Nalevingshulp

Het geven van informatie en bieden van ondersteuning aan de ondernemer om hem te helpen met het begrijpen en naleven van de regels. Het geven van uitleg over wettelijke voorschriften waarvan de handhaving aan de NVWA is opgedragen. Informatieverstrekking is gericht op de bevordering van de naleving van de wettelijke voorschriften.

NVWA toezichtdomeinen

De 23 NVWA domeinen zijn:

 • Vleesketen en voedselveiligheid
 • Visketen
 • Industriële productie
 • Dierlijke bijproducten
 • Diervoeder
 • Bijzondere eet- en drinkwaren
 • Horeca en ambachtelijke productie
 • Microbiologie
 • Productveiligheid
 • Levende dieren en diergezondheid
 • Diergeneesmiddelen
 • Dierenwelzijn
 • Dierproeven
 • Gewasbescherming
 • Fytosanitair
 • Meststoffen
 • Natuur
 • Alcohol en tabak
 • Export
 • Import
 • Europese subsidieregelingen
 • Cross compliance
 • Grondgebonden subsidies

Bron; Meerjarenbedrijfsplan 2014-2018 deel 2

Ondernemer

De natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming exploiteert of beheert.

Opsporen

Onderzoek na een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit is begaan (artikel 132a Wetboek van Strafvordering). Opsporing is gericht op individuele (rechts)personen of zaken. In het onderzoek wordt bewijs verzameld dat 1 of meerdere overtredingen zijn begaan en/of niet is voldaan aan de wettelijke voorschriften.

Is het vermoeden van strafbare feiten bevestigd, dan treedt de NVWA door het opleggen van maatregelen tegen deze handelwijze bestuursrechtelijk of strafrechtelijk op.

Proces-verbaal (PV)

Een proces-verbaal is een door de opsporingsambtenaar ondertekend verslag van een handeling, bevinding of proces. Uitsluitend door de minister van Veiligheid en Justitie aangewezen opsporingsambtenaren (algemene en buitengewone opsporingsambtenaren) zijn bevoegd overtredingen strafrechtelijk op te sporen, en daarvan een proces-verbaal op te maken voor strafrechtelijke vervolging.

Recidive

Er is sprake van recidive als eerder een soortgelijk feit, een onherroepelijke boetebeschikking, een straf, of bestuursrechtelijke maatregel is opgelegd. Van recidive is ook sprake als de verdachte door een soortgelijk feit eerder is gestraft.

Retribueerbare herbemonstering

Een herbemonstering waarvoor betaald moet worden, voor zover geregeld in het Warenwetbesluit retributies van levensmiddelen of de Regeling NVWA-tarieven.

Retribueerbare herinspectie

Een herinspectie waarvoor betaald moet worden, voor zover geregeld in het Warenwetbesluit retributies van levensmiddelen of de Regeling NVWA-tarieven.

Sanctionerende interventie

Een interventie die bestraffend en afschrikwekkend moet werken.
Mogelijke sanctionerende interventies zijn:

 • bestuurlijke boete (bestuursrecht)
 • instellen van een strafrechtelijke vervolging door een proces-verbaal

Schriftelijke afhandeling

Een schriftelijke melding door de ondernemer (binnen de daarvoor bij de waarschuwing afgesproken termijn) over het opheffen van de overtreding waarvoor de NVWA een waarschuwing gaf.

Schriftelijke waarschuwing

Een brief aan de ondernemer over een geconstateerde overtreding. Een mondelinge waarschuwing wordt altijd schriftelijk bevestigd. Een waarschuwing is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In de brief is vastgelegd:

 • de overtreding + het wetsartikel
 • nalevingshulp
 • de eventuele termijn van opheffen van de overtreding
 • de verplichte schriftelijke melding door de ondernemer van het opheffen van de overtreding

Soortgelijke overtreding

Een overtreding van een zelfde bepaling of van een bepaling die hetzelfde beoogt.

Specifiek interventiebeleid

Het interventiebeleid met interventiegrenzen, en eventuele specifieke interventies per toezichtdomein voor de beoordeling van specifieke overtredingen, zijnde invulling van het algemeen interventiebeleid NVWA.

Toezicht

Een activiteit als omschreven in Hoofdstuk 5, Afdeling 5.2 Toezicht op naleving van de Algemene wet bestuursrecht. Toezicht bestaat uit het verzamelen van informatie, het nemen en onderzoeken van monsters en het beoordelen van de verzamelde informatie en de resultaten van monsteronderzoek. En, op grond daarvan vaststellen of er sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift en zo nodig interveniëren. Toezicht wordt uitgevoerd op die plaatsen waar en waarvoor de aan de NVWA opgedragen wettelijke voorschriften van toepassing zijn. Toezicht wordt uitgevoerd door toezichthouders die daarvoor door de minister zijn aangewezen.

Voorgeschiedenis

De inspectiegeschiedenis van de ondernemer.

Zaak

Een zaak is een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. Hieronder worden ook dieren verstaan.