Interventies: nalevingshulp, waarschuwingen, maatregelen, boetes, en strafrechtelijke vervolging

De NVWA controleert of ondernemers en particulieren zich aan de regels houden. We zullen een interventie opleggen als we tijdens een inspectie misstanden of (mogelijke) risico’s aantreffen. We kunnen dan boetes uitdelen, maatregelen opleggen, een officiële waarschuwing geven of nalevingshulp aanbieden. Op deze pagina leest u meer over deze interventies.

Verschillende interventies

Afhankelijk van de soort overtreding  kunnen we u nalevingshulp bieden, een officiële waarschuwing geven, een maatregel opleggen of een boete geven. Daarnaast kunnen we u een bestuurlijke strafbeschikking opleggen of een proces verbaal aanzeggen. Dit noemen we ook wel interventies.

We maken onderscheid tussen zware, middelzware en lichte overtredingen. Hoe ernstiger de overtreding en de (mogelijke) gevolgen daarvan zijn, hoe ingrijpender de interventies worden. We kunnen één interventie opleggen of meerdere interventies tegelijkertijd, zoals een maatregel én een boete. Bedrijven die meerdere keren een overtreding begaan, kunnen we onder verscherpt toezicht stellen.

Ik heb een inspectie gehad

Heeft u net een inspectie gehad en vraagt u zich af wat u moet doen? Wat het proces is en op welke momenten u uw reactie kunt geven of bezwaar kunt maken? Bekijk uw situatie op de pagina Ik heb een inspectie gehad.

Nalevingshulp

We helpen u graag op weg om de regels beter na te leven. Inspecteurs kunnen u tijdens een inspectie meer informatie geven, met u meekijken hoe zaken beter kunnen en u adviezen geven. We noemen dit het bieden van nalevingshulp:

 • we geven informatie en bieden ondersteuning om u te helpen met het begrijpen en naleven van de regels, en
 • we geven uitleg over wettelijke voorschriften.

Officiële waarschuwing

Stelt een inspecteur tijdens een inspectie bij u een overtreding vast? Dan kan hij u een officiële waarschuwing geven. Soms kunt u de overtreding direct oplossen na een gesprek met de inspecteur. Soms krijgt u daar langer de tijd voor. U moet ons dan laten weten hoe u de overtreding heeft opgelost. De officiële waarschuwing is een relatief lichte interventie.

Lees wat u moet en kunt doen als u een officiële waarschuwing krijgt. En hoe u moet terugmelden.

Maatregel

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunnen wij u ook een maatregel opleggen. Een maatregel is een actie die u moet doen om een overtreding te stoppen, of herhaling van een overtreding te voorkomen. Ook kan de maatregel zijn dat u bepaalde zaken niet meer mag doen. Als u zich niet aan de maatregel houdt, dan kunnen wij dit afdwingen met een dwangsom, of de aan u opgelegde acties zelf op uw kosten uitvoeren. Dat noemen we bestuursdwang.

De maatregel heeft als doel om de situatie te herstellen, om overtredingen te voorkomen of te beëindigen. Als u de overtreding heeft beëindigd en aannemelijk is dat het niet meer zal plaatsvinden, zullen we geen maatregel opleggen.

Lees wat u moet en kunt doen als we u een maatregel opleggen.

Verschillende soorten maatregelen

Er zijn verschillende soorten maatregelen die we u kunnen opleggen.

Bestuurlijke boete

We kunnen een bestuurlijke boete geven aan bedrijven en particulieren die zich niet houden aan de regels. Een bestuurlijke boete wordt vaak kortweg ‘boete’ genoemd. Als we u een boete geven, dan bent u verplicht deze te betalen.

De boete heeft als doel om het gedrag te bestraffen. Daarom kunt u van ons alsnog een boete krijgen, zelfs als u de overtreding al heeft beëindigd. Een boete valt onder de sanctionerende interventies. Het wordt gezien als een zware interventie of bij herhaling van overtreding als een middelzware interventie.

Lees wat u moet en kunt doen als u een boete van ons krijgt.

De hoogte van de bestuurlijke boete

De hoogte van de boete verschilt per wet en per overtreding. Daarbij maakt het uit wat de overtreding is en hoe erg het is. In de wet staat een standaardbedrag per overtreding. Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen dit bedrag verhogen of verlagen. Verschillende zaken kunnen hierbij een rol spelen:

 • Is dit de eerste keer, of heeft u eerder een overtreding begaan?
 • Wat is de overtreding, hoe erg is het, hoe groot is het en hoe lang heeft het geduurd?
 • Hoe groot zijn de risico’s voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of milieu?
 • Bent u verwijtbaar? Had u de overtreding kunnen voorkomen? Was u bijvoorbeeld ernstig ziek tijdens de overtreding? Was er sprake van opzet?
 • Zijn er andere bijzondere omstandigheden in uw situatie? Kunt u de boete bijvoorbeeld niet betalen?
 • Heeft u financieel voordeel gekregen uit het plegen van de overtreding?
 • Hoe groot is uw onderneming?

Als er omstandigheden zijn waar wij van moeten weten, geef dat dan door aan de inspecteur. Dat kan altijd tijdens de inspectie, maar ook later in uw zienswijze, in uw bezwaarschrift of beroepschrift. Hoe eerder u deze omstandigheden meldt, hoe eerder wij hier rekening mee kunnen houden bij het bepalen van de hoogte van de boete. Bekijk goed welke omstandigheden nuttig zijn om te noemen als u uw zienswijze geeft.

Boete verlagen bij onvoldoende financiële draagkracht

We kijken bij het geven van een boete naar uw financiële situatie. Als u kunt aantonen dat u weinig geld heeft, of de boete niet kunt betalen, dan kunnen we hier rekening mee houden.

Bij deze beoordeling kijken we naar:

 • het financiële resultaat van de onderneming,
 • de hoogte van het inkomen van de eigenaar, vennoot of vennoten,
 • de current ratio (liquiditeit op korte termijn), en
 • de solvabiliteit (financiële vermogen op langere termijn).

Vindt u dat deze punten voor u gelden? Lever dan in ieder geval de volgende documenten aan in uw zienswijze of als u bezwaar maakt:

 • de meest recente originele inkomensverklaring van de belastingdienst (IB-60 verklaring),
 • de meest recente belastingaangifte van het bedrijf, en van de eigenaar, vennoot of vennoten (als dit van toepassing is),
 • alle recente afschriften van bank- en spaarrekeningen van het bedrijf en bij de eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) ook van de eigenaar, vennoot of vennoten, en
 • de laatste jaarrekening van het bedrijf. Met daarin de balans en de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. Bij een rechtspersoon moet deze zijn opgemaakt door een accountant.

Boete verlagen bij andere bijzondere omstandigheden

Is er sprake van een bijzondere persoonlijke situatie? Geef dit dan op tijd bij ons aan, bij voorkeur in uw zienswijze. Zeker als u hierdoor de overtreding niet kon voorkomen, of de boete niet kunt betalen. Dan kunnen we hier rekening mee houden. We kijken per geval wat we voor u kunnen betekenen (bijvoorbeeld een betalingsregeling) en of de situatie ook tot verlaging van de boete leidt.

Boete verhogen wegens herhaling

Begaat u dezelfde soort overtreding niet voor de eerste keer? Dan kan het zijn dat wij de boete verhogen. Dit is afhankelijk van wanneer de vorige overtreding heeft plaatsgevonden en om welke overtreding het nu gaat. Hoe vaker u dezelfde soort overtreding begaat hoe hoger de boete kan worden. Dit wordt ook wel recidive genoemd.

Boete verhogen wegens aanmerkelijk economisch voordeel

Het begaan van overtredingen loont niet. Als u enorme winst heeft gemaakt of op een andere manier economisch voordeel heeft behaald met het begaan van de overtreding(en), dan kunnen wij de hoogte van de boete daarop afstemmen. Dit kan betekenen dat we de boete flink verhogen. Dit wordt ook wel de omzetgerelateerde boete genoemd.

Strafrechtelijke vervolging

In plaats van de bestuurlijke boete kunnen we u een bestuurlijke strafbeschikking opleggen of een proces verbaal aanzeggen. Dat kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging.

Bestuurlijke strafbeschikking

Een bestuurlijke strafbeschikking is een geldboete die op ons initiatief door het OM aan u wordt opgelegd. Het wijkt af van een bestuurlijke boete, omdat dit een vorm is van strafrechtelijke vervolging.

We kunnen u een strafbeschikking opleggen bij bepaalde misdrijven of overtredingen in de sfeer van de milieuwetgeving. Voorbeeld: u heeft een horecabedrijf en last van muizen. Wanneer u de muizen vangt laat u deze dieren onnodig lijden. Dan kunt u van ons een bestuurlijke strafbeschikking krijgen.

U ontvangt van onze boa een kennisgeving van bekeuring. Vervolgens stuurt het CJIB u een brief met het bedrag dat u moet betalen. Bent u het niet eens met de strafbeschikking? Dan kunt u hiertegen in verzet gaan.

Straf opgelegd door de strafrechter

Voor sommige misdrijven en overtredingen stellen wij een proces-verbaal op. Een proces-verbaal is een officieel verslag. Daarin staan de belangrijke feiten die een opsporingsambtenaar (boa) heeft waargenomen. Wat heeft hij of zij gezien, gehoord of geroken? Wat is hierover door u of anderen gezegd?

De boa stuurt het proces-verbaal naar de officier van justitie. Het Openbaar Ministerie (OM) beslist daarna wat er met uw zaak gebeurt. U kunt bijvoorbeeld een geldboete krijgen, of u wordt door de rechtbank opgeroepen voor een zitting. Hier is de NVWA niet bij betrokken.

Ons interventiebeleid

In ons Algemeen Interventiebeleid staan algemene regels over hoe we optreden tegen een ondernemer of persoon die in overtreding is. Wij passen het Algemeen Interventiebeleid toe op alle domeinen waar we toezicht op houden, en daarmee dus ook in situaties die erg van elkaar kunnen verschillen. Per domein hebben we het Algemeen Interventiebeleid daarom verder uitgewerkt in Specifiek Interventiebeleid. In de bijlage van het Algemeen interventiebeleid NVWA 2024 vindt u een opsomming van alle interventies die we kunnen toepassen.