Stimulerend toezicht in gerberateelt - van naleven naar nadenken

De NVWA trekt samen met Glastuinbouw Nederland op om de naleving bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de gerberateelt te verbeteren. De sector wil de gerberateelt verder verduurzamen met als belangrijke basis geïntegreerde gewasbescherming of ook wel Integrated Pest Management genoemd (hierna IPM). Een sterkere inzet van bestaande en nieuwe IPM-maatregelen om ziekten en plagen te voorkomen zal naar verwachting de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen doen afnemen. Dit levert dan weer minder overtredingen en een hogere naleving op. De NVWA ondersteunt de ambitie van de gerberatelers en Glastuinbouw Nederland door middel van stimulerend toezicht.

Gerberateelt
Beeld: ©Glastuinbouw Nederland

Lage naleving

Naar aanleiding van de structureel lage naleving in de sierteelt is de NVWA met Glastuinbouw Nederland nagegaan hoe gezamenlijk gekomen kan worden tot een betere naleving. Met dat doel is een proef gestart in de gerberateelt. Daarbij wordt onderzocht of het stimuleren van IPM bijdraagt aan een duurzame teelt waardoor telers ook in staat zijn beter de wet- en regelgeving na te leven.

Aanpak

Om verduurzaming in de gerberateelt te ondersteunen heeft Glastuinbouw Nederland een hulpmiddel - het zogenoemde ‘IPM-wheel’ - ontwikkeld in samenwerking met telers, adviseurs, WUR en overheid. De NWVA ondersteunt dit, waarbij individuele telers gestimuleerd worden om op basis van een goede IPM-analyse keuzes te maken voor hun bedrijf die zowel leiden tot verduurzaming van de teelt als een betere naleving bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met deze stimulerende aanpak wordt invulling gegeven aan de LNV-toekomstvisie 2030 (weerbare planten en teeltsystemen).

Deelname vrijwillig

Deelname van de telers aan de pilot is vrijwillig, maar alleen bij deelnemende telers wordt het stimulerend toezicht toegepast. Overige telers vallen onder het reguliere toezicht.

Een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van Glastuinbouw Nederland, NVWA en het ministerie van LNV volgt de voortgang van de pilot.

Meer informatie

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team woordvoering van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.