Verzamelcentrum levend vee: wettelijke eisen erkenning

De Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s vormt de wettelijke basis voor erkenning verzamelcentra voor varkens, runderen, paarden, schapen en geiten.

Europese en nationale erkenningseisen

Om erkend te worden moeten verzamelcentra voor varkens, runderen en paarden voldoen aan de eisen uit artikel 11 van Richtlijn 64/432/EEG. Voor schapen en geiten is dat artikel 8bis van Richtlijn 91/68/EEG. Daarnaast staan er artikel 21 t/m 24 van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s ook nog voorwaarden waaraan verzamelcentra moeten voldoen. Eén van die eisen is dat op het verzamelcentrum een of meer reinigings- en ontsmettingsplaatsen (R&O-plaatsen) moeten zijn.

De eisen houden ook in dat het bedrijf twee protocollen moet opstellen: één voor de werkwijze bij het verzamelen van dieren, één voor de werkwijze bij het reinigen en  ontsmetten van voertuigen. De protocollen moeten worden goedgekeurd door de NVWA, die dat namens de minister van LNV doet.

Andere relevante eisen

Verzamelcentra hebben ook te maken met eisen op het gebied van dierenwelzijn, zoals Verordening (EG) nr. 1/2005 over het vervoer van dieren, en Verordening (EG) nr. 1099/2009 over het doden van dieren. Ook hiervoor moeten de bedrijven hun werkwijze op schrift stellen. De NVWA ziet daarop toe, maar hoeft deze documenten niet goed te keuren.

Ook in het Besluit houders van dieren staan welzijnseisen, namelijk op het gebied van huisvestings- en verzorging. Daarnaast zijn bijvoorbeeld de voorschriften uit de Regeling identificatie en registratie van dieren van belang.