Pre-exportcertificaat

Pre-exportcertificaat

Werking pre-exportcertificaat

Bij verkoop binnen de EU en export uit een ander EU land

U verkoopt planten of plantaardige producten naar andere lidstaten van de EU en uw afnemer verzoekt u in verband met export van deze producten fytosanitaire informatie te leveren voor bestemmingsland X buiten de EU. U verzoekt dan de betreffende keuringsdienst in Nederland om de benodigde informatie aan u te verstrekken op een pre-exportcertificaat. De keuringsdienst beoordeelt de aanvraag en geeft de gevraagde verklaringen af met het document, uiteraard als aan de verklaring voldaan wordt. U verstrekt het document aan uw EU-afnemer. Met de informatie van het document, kan uw afnemer in de betreffende EU-lidstaat een fytosanitair certificaat voor land X aanvragen bij de lokale Plantenziektenkundige Dienst, eventueel aangevuld met een visuele inspectie en/of laboratoriumonderzoeken.

Export vanuit Nederland en teelt elders in de EU

Als teler of exporteur teelt of laat u telen in andere EU-lidstaten. Of u koopt planten of plantaardige producten in andere EU-lidstaten met het doel deze vanuit Nederland te exporteren. U of uw leverancier verzoekt dan de fytosanitaire dienst van het land waar de productie plaatsvindt alle benodigde fytosanitaire informatie te verstrekken voor de export naar één of meer derde landen. Vergeet daarbij niet om informatie te laten vermelden met betrekking tot de AM-status van het perceel waar de planten gegroeid zijn. De fytosanitaire dienst in dit andere EU-land zal deze informatie op een pre-exportcertificaat verstrekken. In Nederland gebruikt u bij export dit document voor het aanleveren van informatie aan de keuringsdienst voor het opmaken/waarmerken van een fytosanitair certificaat.

Welke informatie kan met het document verstrekt worden?

Met de informatie die met het document verstrekt wordt moet de fytosanitaire dienst van een EU-lidstaat in staat zijn, zonodig in combinatie met een aanvullende inspectie, een fytosanitair certificaat te verstrekken voor een vooraf bepaalde exportbestemming. De informatie kan bijvoorbeeld betrekking hebben tot het voorkomen van bepaalde organismen in het land waar het document verstrekt wordt, maar ook partijvrijheid, bedrijfsvrijheid, gebiedsvrijheid enz. van bepaalde organismen. Ook informatie met betrekking tot eventuele behandelingen en laboratoriumtoetsen kan middels het document verstrekt worden.

Relatie pre-exportcertificaat en Plantenpaspoort

Voor een aantal producten geldt dat deze in het handelsverkeer van een plantenpaspoort moeten zijn voorzien. Het pre-exportcertificaat vervangt niet het plantenpaspoort, maar kan voor plantenpaspoortplichtige planten aanvullende informatie verstrekken. Voor planten en plantaardige producten waarvoor het plantenpaspoort niet verplicht is, kan met het pre-exportcertificaat alle informatie verstrekt worden die nodig is voor een aangegeven exportbestemming.