GEP-erkenning

Bedrijven of instellingen die deugdelijkheidsonderzoek willen uitvoeren voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen moeten daarvoor officieel erkend zijn: de GEP- of Good Experimental Practice erkenning. Onder deugdelijkheidsonderzoek verstaan we landbouwkundig onderzoek naar de werkzaamheid en fytotoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen.

Om de kwaliteit van het deugdelijkheidsonderzoek te kunnen waarborgen, moeten bedrijven of instellingen voldoen aan kwaliteitseisen voordat ze een erkenning kunnen krijgen. Er worden eisen gesteld aan onder meer het personeel, de apparatuur en de ruimten die worden ingezet bij de uitvoering van het onderzoek. De precieze eisen staan in het aanvraagformulier voor de erkenning.

U vraagt erkenning aan door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar de NVWA.

De NVWA controleert of een organisatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De controle bestaat meestal uit een 1-daagse audit, waarover de organisatie een verslag ontvangt. Soms moet de NVWA een audit op meerdere locaties houden, of is een nieuwe audit noodzakelijk (bijvoorbeeld als er tekortkomingen zijn. Voor de controle van de aanvraag en de audit berekent de NVWA kosten via een wettelijk vastgesteld tarief. Per bezoek brengt de NVWA het basistarief en het 'uurtarief erkenning' in rekening. Ook wanneer een aanvraag niet leidt tot een erkenning, brengt de NVWA de bestede uren en reiskosten in rekening. Wanneer een organisatie officieel erkend is, controleert de NVWA steekproefsgewijs de uitvoering van de proeven. Ook voor deze controles brengt de NVWA de bestede uren en reiskosten in rekening. De geldigheidsduur van een erkenning is maximaal 6 jaar. Vóór het verlopen van de oude erkenning moet u een nieuwe erkenning aanvragen.

Meer informatie:

Meer informatie over de erkenningsregeling is verkrijgbaar via het Klantcontactcentrum van de NVWA.