TNG-erkenning

Bedrijven of instellingen die veldonderzoek willen uitvoeren met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, moeten een TNG-erkenning aanvragen. Deze erkenning voor Toepassing Niet-toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen gaat over het veilig uitvoeren van onderzoek, voor mens, dier en milieu.

Onder het onderzoek valt:

  • screeningsonderzoek;
  • residu-onderzoek (door GEP-bedrijven);
  • marketingonderzoek (laatste fase veldonderzoek nog net vóór toelating);
  • deugdelijkheidsonderzoek (effectiviteitsonderzoek voor de toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen door GEP-erkende bedrijven).

De erkenningsregeling geldt sinds 1 april 2011. TNG-erkende bedrijven hebben voor veldonderzoek met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen geen proefontheffing meer nodig van het College voor Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb). De vereisten voor de TNG-erkenning zijn vergelijkbaar met die van een proefontheffing. Voor een TNG-erkenning moet de aanvrager voorschriften hebben ingebouwd in het kwaliteitssysteem.

Uit efficiëntieoverwegingen voor bedrijven en overheid is een TNG-erkenning uitsluitend mogelijk voor GEP-erkende of GEP-waardige bedrijven. De NVWA kent beide erkenning toe, en controleert de erkenningen.

Wanneer een Ctgb-proefontheffing nodig?

Een proefontheffing is nog steeds noodzakelijk in die situaties die de TNG-erkenning en de TNG-plus erkenning niet dekken:

  • voor veldonderzoek dat niet onder verantwoordelijkheid van een TNG-erkend bedrijf wordt uitgevoerd;
  • als men wil afwijken van de standaard veiligheidsvoorschriften, en maatwerkvoorschriften door een TNG-plus bedrijf niet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld: veldonderzoek, in opdracht van een niet-TNG-plus erkende organisatie, door een TNG-erkend bedrijf dat maatwerkvoorschriften rondom oogstvernietiging/persoonlijke bescherming wil toepassen.

TNG-erkende bedrijven mogen zonder proefontheffing van het Ctgb onderzoek laten uitvoeren bij niet-TNG erkende bedrijven, zolang dat onderzoek onder hun eigen verantwoordelijkheid en toezicht wordt uitgevoerd.

Wat is een TNG-plus erkenning?

Daarnaast kunnen producenten ook een erkenning TNG-plus aanvragen waarmee 'maatwerk' voorschriften kunnen worden vastgesteld op het gebied van oogstvernietiging en Persoonlijke Bescherming (PPE). Hiermee mag een producent afwijken van de standaard oogstvernietiging bij consumptiegewassen en de standaard maximale PPE-eisen. Andere TNG-erkende bedrijven mogen deze maatwerkvoorschriften ook gebruiken als het onderzoek aan hen wordt uitbesteed.

Hoe vraagt u een TNG-erkenning aan?

U vraagt een erkenning TNG (plus) aan bij de NVWA. In het aanvraagdocument staan het aanvraagformulier, de eisen waaraan u moet voldoen en het contactadres voor de aanvraag.

Alleen GEP-erkende of GEP-waardige bedrijven kunnen een TNG-erkenning aanvragen. De aanvraag wordt administratief gecontroleerd om te bepalen of de aanvrager aan de procedure-eisen en inrichtingseisen voldoet. Bij de 1e aanvraag erkent de NVWA bedrijven voor maximaal 1 jaar. Als het bedrijf in de praktijk de uitvoeringseisen goed opvolgt, verlengt de NVWA de erkenning tot de einddatum van de bestaande GEP-erkenning. Daarna wordt de erkenningsduur van GEP en TNG gesynchroniseerd. De geldigheidsduur van een TNG-erkenning is daarmee ook maximaal 6 jaar.

Vóór het verlopen van de oude TNG- en GEP-erkenning moet u een nieuwe erkenning aanvragen.

De audits voor verlenging van een GEP- en TNG-erkenning worden gekoppeld. Aan de audits die de NVWA uitvoert in het veld, wordt een TNG-onderdeel gekoppeld, zodat het niet nodig is om aparte afspraken te maken voor beide erkenningen. Daarnaast voert de NVWA steekproefsgewijs handhavingscontroles uit op basis van risicoanalyses, zodat ook gehandhaafd wordt op niet-GEP onderzoek.

De verplichte melding van proefveldlocaties voor GEP en TNG wordt gecombineerd tot 1 systeem. Er zijn plannen voor een on-line registratiesysteem om de administratieve lasten voor bedrijfsleven en overheid zo beperkt mogelijk te maken.

Voor de aanvraag TNG en de audits geldt een wettelijk tarief, net als bij GEP.

Meer informatie: