Inspectieresultaten identificatie en registratie (I&R) paardachtigen 2022

Sinds 2021 gelden er nieuwe Europese regels voor de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen, zoals paarden, pony’s en ezels. Houders van paarden zijn bijvoorbeeld verplicht om hun dieren te registreren. De NVWA controleert of deze regels worden nageleefd. In 2022 voerden we 20 inspecties uit bij locaties waar paardachtigen gehouden worden, zoals maneges.

In het kort: regels worden nog niet goed nageleefd

Op 20 locaties controleerden we:

 • houders van paardachtigen
 • de exploitant van de locatie, bijvoorbeeld de eigenaar van een manege

We keken of zij zich hielden aan de Europese regels voor I&R die sinds april 2021 gelden. Het ging om risicogerichte inspecties. Van de 20 inspecties waren er 4 akkoord. 16 waren niet akkoord, bijvoorbeeld omdat het paardenpaspoort of uniek bedrijfsnummer (UBN) ontbrak. Deze 16 houders en exploitanten hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen. Bij herinspecties voldeden houders en exploitanten wel aan alle eisen.

Met onze inspecties willen we vooral bereiken dat dierhouders de regels beter gaan naleven. Een goede registratie is belangrijk om dieren of dierlijke producten snel op te kunnen sporen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt of als er verontreinigingen in paardenvlees zijn aangetroffen.

Inspectieresultaten

Wij houden risicogericht toezicht. Deze bedrijven zijn geselecteerd omdat naar aanleiding van data-analyse is gebleken dat er een grotere kans was op een overtreding door deze bedrijven. De dierhouders die niet aan de eisen hadden voldaan, gaven daar verschillende redenen voor. Sommigen gaven aan niet bekend te zijn met de nieuwe wet. Ook nalatigheid was een belangrijke reden.

Waar controleerden we op?

Tijdens de inspecties controleerden wij of houders en exploitanten hadden voldaan aan de volgende wettelijke I&R-eisen:

 • registratie van de verblijfplaats
  Elke verblijfplaats van paardachtigen moet geregistreerd worden in het identificatie- en registratiesysteem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit moet de exploitant van de locatie doen. De verblijfplaats krijgt een Uniek Bedrijfsnummer (UBN).
 • registratie van de dieren
  Houders van paardachtigen moeten hun dieren aanmelden op het UBN. Dit is verplicht als een dier langer dan 30 dagen op de locatie verblijft.
 • paardenpaspoort
  Paardachtigen moeten beschikken over een paspoort. Hierin staan onder meer de uiterlijke kenmerken en het chipnummer van het dier. Het is verboden om paardachtigen zonder paspoort te houden of te vervoeren.
 • bedrijfsregister
  De exploitant van een locatie moet de aan- en afvoer van dieren verplicht bijhouden in een bedrijfsregister.

Overtredingen

Bij 16 van de 20 inspecties zagen we 1 of meer overtredingen.

geconstateerde overtreding aantal overtredingen
UBN-registratie voor paardachtigen ontbreekt 11
Paardachtigen zijn niet geregistreerd op UBN 16
Paspoorten van aanwezige paardachtigen ontbreken 16
Bedrijfsregister is onvolledig 11

Herinspecties

Bij 10 van 16 bedrijven die in overtreding waren, hebben we een herinspectie uitgevoerd. Deze bedrijven bleken bij de herinspectie wel te voldoen aan de regelgeving.

type inspectie totaal akkoord niet akkoord
Risicogericht 20 4 16
Herinspectie 10 10 -

Maatregelen: schriftelijke waarschuwingen

Bij de inspecties controleerden wij of houders van paardachtigen en exploitanten van locaties waar paardachtigen worden gehouden, voldeden aan de Europese Diergezondheidsverordening (ook wel: Animal Health Regulation, AHR) en de Europese verordening 2021/963. Deze wetgeving is in 2021 ingegaan. Omdat het om relatief nieuwe wetgeving gaat, hebben wij de overtreders geen boete opgelegd. Zij hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen en moeten ervoor zorgen dat ze alsnog aan de wettelijke eisen voldoen.

Kijk voor meer informatie over waarschuwingen, boetes en andere maatregelen die wij kunnen opleggen op de pagina over ons interventiebeleid.

Vervolgaanpak: verordening onder de aandacht brengen

De 20 inspecties van 2022 laten zien dat de regels nog niet goed nageleefd worden. Dit heeft te maken met nalatigheid en onbekendheid met de wetgeving. In 2023 willen we de verordening verder onder de aandacht brengen, onder meer door een vakbericht uit te sturen over de inspectieresultaten. Ook voeren we in 2023 weer inspecties uit bij een aantal locaties waar paardachtigen gehouden worden.