Import van kunststof waren uit China en Hong Kong

In dit dossier vindt u informatie over de controle op invoer van keukengerei van polyamide of melamine kunststof, afkomstig uit China of Hong Kong. De NNVWA controleert deze producten op basis van specifieke Europese wetgeving.

Risico

Uit keukengerei van polyamide of melamine kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Denk hierbij aan primaire aromatische aminen (PAA’s) en formaldehyde. Formaldehyde en de meeste PAA’s zijn kankerverwekkend, daarnaast zijn er toxische PAA’s met een effect op de rode bloedcellen.

Keukengerei van polyamide- of melaminekunststof uit China en Hong Kong voldoet regelmatig niet aan de voorschriften voor de afgifte van primaire aromatische aminen (PAA’s) en formaldehyde in levensmiddelen (Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen). Voor deze stoffen gelden de volgende migratielimieten, voor PAA’s: 0.01 mg/kg en respectievelijk formaldehyde 15 mg/kg levensmiddel (of simulant).

Uit circa 200 meldingen in het Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) in de periode 2006 tot 2011 zijn gehaltes aangetroffen die variëren voor PAA’s van 0.02 tot 21 mg/kg, voor formaldehyde 2 tot 660 mg/kg. Uit deze waardes blijkt duidelijk dat de normen ruim overschreden worden. Ook onderzoek van de NVWA uit de jaren 2005 tot 2007 geeft een overeenkomstig beeld. Zo heeft de NVWA in deze periode 200 stuks nylon keukengerei onderzocht op PAA’s. 30 producten voldeden niet aan de wettelijke eisen. De gevonden gehaltes varieerden van 0.04 tot 2.3 mg/kg.

Europese wetgeving

In de afgelopen jaren heeft de Europese Commissie verschillende initiatieven genomen om de kennis over de voorschriften te vergroten. Zo zijn cursussen ontwikkeld voor Chinese controleautoriteiten en de betrokken bedrijfstak. Desondanks voldeden grote hoeveelheden gecontroleerd keukengerei van polyamide- of melaminekunststof uit China en Hongkong nog steeds niet aan de wettelijke voorschriften van de EU. Dit bleek uit RASFF meldingen.

Daarom heeft de Europese Commissie op 22 maart 2011 verordening 284/2011 vastgesteld. Hierin worden officiële controles voorgeschreven op de invoer van keukengerei van polyamide of melamine kunststof uit China of Hong Kong.

Andere kunststof producten

GN code ('Gecombineerde Nomenclatuur', een goederencode nodig om aangifte ten invoer bij de Douane te kunnen doen) 3924 1000 wordt in verordening 284/2011 genoemd. Die GN code is breder dan de scope van de verordening. De Taric code 3924 1000 11 is de code voor keukengerei specifiek uit China of Hong Kong.

Mogelijk importeert u kunststof waren die niet van polyamide of melamine zijn. Zoals de wegwerp roerstaafjes voor de koffie/thee. Of u importeert kunststof waren, welke niet tot keukengerei behoren. Zoals een tafelzeil. Deze waren vallen niet onder deze verordening. De NVWA laat de beoordeling of uw producten onder deze verordening vallen aan de verantwoordelijkheid van de importeur (of zijn vertegenwoordiger) over. Als ondersteuning kunt u de flowchart (zie link onderaan deze pagina) gebruiken.

Controles NVWA

De NVWA voert vanaf 1 juli 2011 controles uit op keukengerei van polyamide- of melamine kunststof die via onze buitengrenzen (zoals de haven van Rotterdam en de luchthaven van Amsterdam) in Europa worden binnengebracht. De NVWA voert deze controles uit in samenwerking met de Douane.

De EU-verordening vereist onder andere dat u voor binnenkomst in de EU een verklaring (zie Annex van de verordening) en analyserapport overlegt. Deze documenten voegt u als één PDF bestand aan een GGB (Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst) toe. Een GGB maakt u op in de applicatie VGC (Veterinaire Grens Controle). Meer informatie over VGC en het indienen van een GGB vindt u onder vooraanmelden van kunststof waren.

De verklaring en het analysecertificaat worden 100% gecontroleerd. Steekproefsgewijs wordt 10% van de zendingen geïnspecteerd, bemonsterd en in het NVWA laboratorium geanalyseerd. De kosten daarvan zijn voor rekening van de importeur of zijn vertegenwoordiger.

Als een partij in de steekproef van 10% valt wordt dat per email gemeld aan degene die het GGB opgemaakt heeft in VGC. In het emailbericht wordt u verzocht contact op te nemen met de NVWA zodat de inspectie en monsterneming kan worden gepland.

Hoe lang een controle duurt is afhankelijk van de zending zelf: uit hoeveel artikelen deze bestaat. Elk artikel van de zending moet namelijk apart worden bemonsterd. Het staat de belanghebbende vrij elk artikel separaat via VGC aan te melden.

De analyse in het laboratorium duurt circa 5 werkdagen.

Meer informatie