Importeren van consumptie- en zetmeelaardappelen uit Polen en Roemenië

Importeert u consumptie- of zetmeelaardappelen uit Polen of Roemenië? Dan moet uw zending aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast is het goed om hygiënemaatregelen te nemen. Dit is omdat in deze landen ringrot bij aardappelen veel voorkomt.

Import uit besmette gebieden

In Polen en Roemenië komt ringrot nog op veel plaatsen voor in de aardappelkolom. Daarom zijn deze landen door de EU aangewezen als ‘sterk besmette gebieden‘ voor Clavibacter sepedonicus, de bacterie die ringrot in aardappelen veroorzaakt. Dit staat in Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1194.

U mag consumptie- of zetmeelaardappelen alleen importeren vanuit deze landen als u aan 3 voorwaarden voldoet:

  • Uw zending gaat vergezeld van een plantenpaspoort. Dit moet aanwezig zijn in het vervoermiddel, of aangehecht aan de verpakking als het om verpakte aardappelen gaat. U moet de plantenpaspoorten bewaren in uw archief.
  • Aardappelen zijn geproduceerd op een plaats die is geregistreerd door de bevoegde autoriteiten, die hier toezicht op houden.
  • De plaats van productie moet officieel vrij zijn bevonden van ringrot, óf de aardappelen zijn bemonsterd en getest in overeenstemming met EU Verordening (EU) 2022/1194.

Geen plantenpaspoort? Dan niet lossen.

Als bij een zending geen plantenpaspoort zit, dan kan er sprake zijn van illegaal afgezette aardappelen. U moet dan contact opnemen met ons. Daarnaast mag u de aardappelen niet lossen in afwachting van nader onderzoek.

Jaarlijks onderzoek

Inspecteurs van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) voeren in opdracht van de NVWA jaarlijks een survey uit. Zij nemen aardappelmonsters voor onderzoek op locaties waar aardappelen worden verwerkt of verpakt. In deze 'industriesurvey' worden in voorkomend geval ook aardappelen bemonsterd afkomstig uit Polen en Roemenië. De NAK onderzoekt deze monsters in haar laboratorium.

Hygiënemaatregelen bij aardappelen uit besmet gebied

Als u de aardappelen uit sterk besmet gebied zeer zorgvuldig verwerkt, dan wordt het risico voor verspreiding kleiner. Volg daarom onderstaande adviezen. Deze zijn gebaseerd op onze ervaring met hygiëne in de aardappelketen, en de voorwaarden die we stellen bij het verwerken van (waarschijnlijk) besmette partijen afkomstig uit Nederland.

Volg de richtlijnen voor transportmiddelen

Het transportprotocol (onderdeel van PCC hygiëneprotocol ringrot) geeft richtlijnen waarmee u de besmetting van pootgoedpartijen tegengaat. Omdat er besmettingsrisico is, is het belangrijk om onderlossers die op Polen en Roemenië rijden niet in te zetten in pootaardappelen. Dit vraagt om aparte wagens of zeer goede afspraken met de transporteurs.

Pas op bij tussenopslag buiten de verwerkingslocatie

Gebruik de tussenopslag alleen voor Poolse aardappelen. En reinig en ontsmet goed achteraf. Opslag en bewerking van pootgoed op de opslaglocatie, of gebruik van machines die ook in pootgoed kunnen worden ingezet is onverantwoord. Hetzelfde geldt voor de locatie waar te exporteren consumptieaardappelen worden verwerkt.

Behandel uitgelezen aardappelen en ander aardappelafval als ‘waarschijnlijk besmet’

U kunt uitgelezen aardappelen en ander aardappelafval afzetten als veevoer. Maar wel alleen buiten een akkerbouwgebied, of op een bedrijf waar geen akkerbouwproducten worden geteeld. De aardappelen moeten in de stal gevoerd worden. Na het voeren van de laatste aardappelen moet de mest nog minimaal drie maanden in opslag gehouden worden.

Behandel aanhangende grond als ‘waarschijnlijk besmet’

Zet afvalgrond bij voorkeur af buiten de landbouw. U kunt het afvoeren naar akkerbouwbedrijven, maar alleen als u kunt waarborgen dat:

  • grond of slib zonder knolresten tenminste 3 maanden vochtig wordt gehouden en vochtig blijft
  • grond met knolresten op het betreffende perceel tenminste 2 jaar niet wordt gebruikt voor aardappelteelt en aardappelopslag strikt wordt bestreden
  • u machines goed reinigt en ontsmet bij het verlaten van het perceel

Behandel was- of spoelwater

Loos was- of spoelwater niet onbehandeld op het oppervlaktewater.

Blijf alert

De verwerking blijft kwetsbaar voor menselijke fouten en handelen zonder inzicht in risico’s. Dit vraagt om intensieve begeleiding en intern toezicht.