Convenant horizontaal toezicht tussen Sodexo en NVWA

De NVWA sluit convenanten af met bedrijven die hebben aangetoond dat zij hun wettelijke verplichtingen naleven. En die gemotiveerd zijn risico's voor consumenten en burgers te beheersen. De partijen maken op basis van wederzijds vertrouwen afspraken om de geldende wet en regelgeving te borgen, en de risico's zo veel mogelijk te beheersen. Dit convenant toont de uitganspunten en de wijze waarop de NVWA en Sodexo met elkaar om wensen te gaan.