Erkende R&O-plaats

Slachthuizen en verzamelcentra voor landbouwhuisdieren moeten beschikken over een erkende R&O-plaats. Door de herziening van de Regeling preventie begin 2009 zijn de eisen voor R&O-plaatsen gewijzigd. De zeer gedetailleerde inrichtings- en exploitatievoorschriften zijn vervangen door een doelvoorschrift.

Doelvoorschrift

Een (erkende) R&O-plaats is zodanig ingericht en wordt zodanig geëxploiteerd dat een deugdelijke en efficiënte reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen kan plaatsvinden, ongeacht het type vervoermiddel en onder alle klimatologische omstandigheden. De reiniging en ontsmetting wordt zodanig uitgevoerd dat de bio-veiligheid niet in gevaar komt.

Protocol

Een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats moet de exploitatie en de wijze van reiniging en ontsmetting opnemen in een protocol dat door de minister moet worden goedgekeurd.

Bij een nieuwe aanvraag voor erkenning moet het protocol bij de aanvraag worden gevoegd. Een nieuwe aanvraag voor erkenning, kan bij de NVWA worden ingediend. Reeds bestaande erkende reinigings- en ontsmettingsplaatsen moeten hun protocol vóór 1 april opnieuw laten toetsen door de NVWA.

Het is mogelijk voor een exploitant van een erkende R&O-plaats de open normen op een andere manier in te vullen. In dat geval zal de exploitant aan de NVWA moeten aantonen dat nog steeds aan het doelvoorschrift voldaan wordt. De afwijkende invulling mét onderbouwing wordt aangeleverd aan de voor het betreffende bedrijf verantwoordelijke NVWA-medewerker. Deze NVWA-medewerker laat de aangeleverde gegevens beoordelen door een toetsingspanel van de NVWA.

Enkele onderwerpen zijn voorgelegd aan de toetsingspanels van zowel de wasplaatsen als van de verzamelcentra.

U treft hier in een overzicht:

Handboeken en instructies

Ter ondersteuning van het bedrijfsleven heeft de NVWA een Handboek erkende reinigings- en ontsmettingsplaats opgesteld. Dit handboek geeft invulling aan de gestelde open normen en de protocollaire eisen. Een R&O-plaats die voldoet aan de eisen gesteld in het handboek, wordt door de NVWA erkend.

Het handboek Verzamelcentrum geeft invulling aan de open normen en doelvoorschriften die gelden volgens de regeling voor verzamelcentra.

In de werkwijzer Reinigings- en ontsmettingsplaatsen leest u hoe de NVWA erkenning verleent, toezicht houdt op eenvoudige en erkende reinigings- en ontsmettingsplaatsen voor vervoermiddelen voor evenhoevigen en de R&O vergunning controleert.

Voor een format van het R&O-protocol kunt u contact opnemen met uw brancheorganisatie.