Meldplicht overschrijdingen MRL in levensmiddelen

U hoeft niet elke overschrijding van de MRL in groente en fruit bij ons te melden. U mag bij de analyseresultaten van resten van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen, in uw voordeel rekening houden met de meetonzekerheid. Levensmiddelen die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid moet u altijd bij ons melden.

Rekening houden met meetonzekerheid bij bepalen meldplicht

Bedrijven mogen rekening houden met de meetonzekerheid in hun voordeel, daar waar het analyseresultaten van residuen van gewasbeschermingsmiddelen betreft én het levensmiddel niet (mogelijk) schadelijk is voor de gezondheid. Voor diervoeders geldt deze laatste eis niet, maar mag het diervoeder niet onveilig zijn.

U mag dus de meetonzekerheid aftrekken van het analyseresultaat en dan toetsen aan de MRL, om te bepalen of u een melding moet doen bij de NVWA. De meetonzekerheid wordt bepaald door het laboratorium en mag in dit kader maximaal 50% zijn.

Melden of niet?

U kunt de beslisboom MRL-overschrijding levensmiddelen gebruiken. Daarin staat uitgelegd wanneer u een overschrijding van de maximum residulimiet (MRL) voor residuen van bestrijdingsmiddelen wel of niet bij ons moet melden. Bij twijfel moet u altijd het zekere voor het onzekere nemen, en een melding doen bij de NVWA.

Niet voor schadelijke levensmiddelen

Bovenstaande werkwijze geldt niet voor (mogelijk) schadelijke levensmiddelen, daarvoor is de meldplicht altijd van kracht. In het geval het analyseresultaat hoger is dan de MRL, maar bij met aftrek van de meetonzekerheid onder de MRL komt, moet beoordeeld worden of er een gezondheidsrisico is. 

U kunt dit doen door te toetsen of in het EFSA primo model de inname van de betreffende stof de gezondheidskundige grenswaarde (de ARfD of de ADI) overschrijdt. Bij deze toetsing of het levensmiddel een risico vormt voor de gezondheid mag u geen rekening houden met de meetonzekerheid.

Is er sprake van een ARfD of ADI overschrijding, dan moet u altijd een melding doen bij de NVWA, ook als het gemeten gehalte met aftrek van meetonzekerheid onder de MRL komt.

Als er geen ARfD of ADI is vastgesteld dan moet worden gecheckt of de stof in kwestie carcinogeen, mutageen en/of reproductietoxisch is. Of een stof een 'CMR stof' is staat in de EU pesticiden database bij de actieve stof onder het kopje 'classification'.

Is er sprake van een CMR stof met de aanduiding 1a of 1b, dan moet u een MRL overschrijding altijd melden bij de NVWA, ook als ook als het gemeten gehalte met aftrek van meetonzekerheid onder de MRL komt.

Niet voor andere stoffen

Voor andere stoffen dan residuen van bestrijdingsmiddelen geldt deze werkwijze niet, omdat er gezondheidsrisico's kunnen optreden. Voor alle andere stoffen dan residuen van bestrijdingsmiddelen geldt dat u bij iedere overschrijding van een wettelijke limiet melding moet doen. Daarbij mag u geen rekening houden met de meetonzekerheid.

Meldplicht in de wet

Deze regel staat in Artikel 19 van de Europese Verordening 178/2002. U vindt de MRL’s in de pesticidedatabase van de Europese Commissie.