Aanleiding en aanpak I&R kalveren

In oktober 2017 komen bij RVO.nl serieuze aanwijzingen binnen over grote aantallen meerlingen op melkveebedrijven. RVO.nl maakt daarom op 26 oktober 2017 een analyse van de data in het I&R systeem waaruit blijkt dat er in de maanden ervoor een ongebruikelijk hoog aantal kalvermeerlingen is aangemeld bij het I&R-systeem.*

Grafiek percentage meerlingen kalveren 2015 tot en met 2017

van het gemiddelde percentage van 3 tot 5 procent bij kalveren in de jaren 2015 tot en met 2017 ten opzichte van het gemiddelde.
Beeld: ©NVWA

Door een kalf op papier toe te wijzen aan een andere melkkoe, kan het echte moederdier geregistreerd blijven staan als vaars (niet-melkgevend). Vaarzen tellen in het fosfaatreductieplan maar voor de helft mee, hierdoor kan een veehouder financieel voordeel behalen. Daar komt bij dat het onjuist melden van dieren - ook zonder frauduleus oogmerk - een serieuze overtreding is. Een kloppend I&R-systeem is immers onmisbaar voor het kunnen traceren van dieren en dierlijke producten wanneer zich dierziekten of voedselveiligheidsincidenten voordoen.

Fysieke inspecties

In november 2017 voert de NVWA 4 fysieke inspecties en 2 administratieve controles uit om het signaal van de meerlingen te verifiëren. Daarop worden in januari 29 melkveehouderijen geïnspecteerd, waar volgens de boeken meer dan 10% meerlingen én vaarzen ouder dan 27 maanden staan. Uit de inspectie blijkt dat bij 23 bedrijven (80%) de I&R niet overeenstemt met de feiten. Vervolgens bezoekt de NVWA nog eens 64 bedrijven die 5-10% meerlingen en oudere vaarzen hadden opgegeven. Bij 22 van die bedrijven (een derde) blijkt de situatie in de praktijk eveneens niet te kloppen met de registratie. De geïnspecteerde bedrijven waarbij de I&R niet op orde was, zijn direct geblokkeerd.

Nadere analyse

De uitkomsten van deze fysieke inspecties wijzen erop dat de omvang van de onregelmatigheden dermate groot is, dat dit niet alleen met fysieke inspecties kan worden aangepakt. De NVWA besluit om andere administratieve controles met crosschecks uit te voeren, om ook op basis daarvan te kunnen optreden.

Veehouders melden wijzigingen in hun veestapel aan bij RVO.nl, zoals de aantallen melkkoeien en vaarzen, en zaken als de geboortedatum en afkomst van kalveren. Deze gegevens zijn in een zogenaamde ‘crosscheck’ vergeleken met data van derden zoals melkproductiegegevens en afkalfdata.

Aanpak

In lijn met de I&R-verordening is voor de volgende aanpak gekozen: alle bedrijven waarbij uit de cross check onregelmatigheden met I&R naar voren komen worden geblokkeerd. Zodra de fouten in I&R zijn hersteld, wordt de blokkade opgeheven. Van ieder geblokkeerd bedrijf wordt daarnaast individueel beoordeeld of, en zo ja en welke verdere maatregelen nodig zijn. Zo vinden na deblokkade nog nacalculaties en eventuele naheffingen plaats in het kader van het fosfaatreductieplan en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Deze aanpak wordt gefaseerd uitgevoerd.

Stand van zaken

De minister van LNV informeert de Tweede Kamer regelmatig over de stand van zaken en de voortgang van het onderzoek.

* Deze tekst is op 16 mei 2018 aangepast omdat bleek dat de tekst niet juist was. Voorheen stond hier dat RVO.nl in september 2017 signaleerde dat er in de maanden ervoor een ongebruikelijk hoog aantal kalvermeerlingen is aangemeld bij het I&R-systeem. Navraag bij RVO.nl heeft geleerd dat dit in oktober 2017 was.