Erkende laboratoria salmonella

De NVWA erkent sinds 1 november 2016 laboratoria volgens de Regeling erkenning veterinaire laboratoria (hierna: de Regeling).

Wanneer zijn laboratoria erkend?

De laboratoria zijn in het bezit van een accreditatieverklaring voor de juiste testmethode afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) en zij voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Regeling. Ook heeft de NVWA 3 in het buitenland gelegen laboratoria gelijkgesteld aan een in Nederland erkend laboratorium.

Alle laboratoria zijn erkend voor een testmethode voor de detectie van salmonella. Het verschilt per laboratorium of ook een aanvraag is ingediend (en een erkenning is afgegeven) voor de serotypering van salmonella.

Alleen uitslagen van erkende laboratoria kunnen worden gebruikt voor:

  • exportcertificering
  • het aantonen dat is voldaan aan de monitoringsverplichting in het kader van het Nationaal Controle Programma Salmonella
  • de Voedselketen Informatie
  • IKB

Zie ook