Erkende laboratoria salmonella

De NVWA heeft per 1 november 2016 15 laboratoria erkend volgens de ‘Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria’ (hierna: de Regeling).

Dit houdt in dat de laboratoria in het bezit zijn van een accreditatieverklaring voor de juiste testmethode afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) en dat zij voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Regeling. Ook heeft de NVWA 3 in het buitenland gelegen laboratoria gelijkgesteld aan een in Nederland erkend laboratorium.

Alle laboratoria zijn erkend voor een testmethode voor de detectie van Salmonella. Het verschilt per laboratorium of ook een aanvraag is ingediend (en een erkenning is afgegeven) voor de serotypering van Salmonella.

Alleen uitslagen van erkende laboratoria kunnen gebruikt worden voor de volgende zaken:

  • exportcertificering
  • aantonen dat is voldaan aan de monitoringsverplichting in het kader van het Nationaal Controle Programma Salmonella
  • de Voedselketen Informatie
  • IKB

Zie ook: