Normen productiegebied levende tweekleppige weekdieren

Microbiologie

De microbiologische eisen voor de instandhouding van de classificatie zijn te vinden op de pagina Aanwijzing productiegebied levende tweekleppige weekdieren.

Toxineproducerende algen

In het water kunnen toxinevormende algen voorkomen, die opgenomen kunnen worden in levende tweekleppige weekdieren. Nederland hanteert de hieronder vermelde voorzorgsnormen (bij overschrijding ervan volgen preventief maatregelen):

 • 100 cellen/liter DSP (diarrhetic shellfish poison) vormende algen
 • 500.000 cellen/liter ASP (amnesic shellfish poison) vormende algen
 • 1.000 cellen/liter PSP (paralytic shellfish poison) vormende algen

Mariene biotoxinen

Mariene biotoxinen zijn giftige stoffen die levende tweekleppige weekdieren opnemen, vooral bij het consumeren van plankton dat toxinen bevat. De levende tweekleppige weekdieren mogen geen mariene biotoxinen bevatten die, in totale hoeveelheden, de maximumwaarde overschrijden.

De totale hoeveelheid mariene biotoxinen mogen in de monsters de volgende maximum waarden volgens Verordening (EG) nr. 853/2004 en Verordening (EG) nr. 786/2013 niet overschrijden:

 • paralytic shellfish poison (PSP): 800 µg per kg
 • amnesic shellfish poison (ASP): 20 mg domoïnezuur per kg
 • okaidaic acid (OA), dinophysistoxine(DTX) en pectenotoxines (PTX) tezamen: 160 µg okadaic acid-equivalent per kg
 • yessotoxines(YTX): 3,75 mg yessotoxine-equivalent per kg
 • azaspiracides (AZA): 160 µg azaspiracide-equivalent per kg

De totale hoeveelheid TTX mag in de monsters de volgende maximum waarde volgens Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren niet overschrijden:

 • tetrodotoxine (TTX): 44 µg per kg

Chemische contaminanten

Levende tweekleppige weekdieren in de productiegebieden mogen de aangegeven maximumwaarden voor lood (Pb), cadmium (Cd) en kwik (Hg), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), dioxinen en polychloorbifenylen (PCB’s) en Perfluoralkylstoffen (PFAS), gesteld in de verordening tot de vaststelling van maximum gehalten aan bepaalde verontreiniging in levensmiddelen Verordening (EU) 2023/915, niet overschrijden:

 • Zware metalen:
  • lood (Pb): 1,5 mg/kg
  • cadmium (Cd): 1,0 mg/kg
  • kwik (Hg): 0,5 mg/kg
 • PAK’s:
  • benzo[a]pyreen: 5,0 μg/kg
  • som van benzoa]pyreen, chryseen, benzo[a]anthraceen en benzo[b]fluorantheen: 30,0 μg/kg
 • Dioxinen en PCB’s:
  • som van dioxinen: 3,5 pg/g
  • som van dioxinen en dioxineachtige PCB’s: 6,5 pg/g
  • som van PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 en PCB180: 75 ng/g
 • PFAS:
  • PFOS: 3,0 μg/kg
  • PFOA: 0,70 μg/kg
  • PFNA: 1,0 μg/kg
  • PFHxS: 1,5 μg/kg
  • som van PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS: 5,0 μg/kg