Teeltvoorschrift coëxistentie GGO

Sinds eind jaren '80 worden genetisch gemodificeerde planten (ggo’s) gekweekt en geteeld. Er zijn wettelijke voorschriften waaraan de telers van ggo-gewassen zich moeten houden.

Eerst betrof het alleen planten met resistentie tegen herbiciden, maar ondertussen zijn ook planten beschikbaar met een gewijzigde samenstelling, en planten die resistent zijn gemaakt tegen ziekten en plagen.

Het totale areaal wereldwijd is al meer dan 125 miljoen ha (om te vergelijken: het hele Nederlandse grondgebied is 4,2 miljoen ha), en neemt in een hoog tempo toe. In de Europese Unie (EU) is het areaal om politieke en maatschappelijke redenen (nog) klein (0,1 miljoen ha).

De EU heeft de lidstaten gevraagd zelf regels op te stellen om de (toekomstige) teelt van ggo’s naast niet-ggo teelten op een goede wijze te kunnen laten plaatsvinden. In Nederland is hierover uitvoerig discussie gevoerd. Dit heeft geleid tot een convenant tussen de direct betrokken organisaties. Onderdeel van het convenant is een voorschift waaraan de telers van ggo-gewassen zich moeten houden.

Meer informatie