Teeltvoorschrift coëxistentie genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s)

Het is in Nederland niet toegestaan om genetisch gemodificeerde gewassen (ggo’s) te telen in open teelt. Als dit in de toekomst wel mag, dan zorgt dit teeltvoorschrift ervoor dat genetisch gemodificeerde, biologische- en gangbare teelten naast elkaar kunnen bestaan. Dat noemen we coëxistentie.

Waarom teeltvoorschrift coëxistentie GGO?

De EU heeft landen gevraagd zelf regels te maken voor de (toekomstige) teelt van ggo’s. Zodat niet-ggo teelt op een goede wijze naast ggo-teelt kan plaatsvinden. In Nederland heeft dit geleid tot het Convenant coëxistentie primaire sector. Onderdeel van het convenant is een voorschrift waaraan de telers van ggo-gewassen zich moeten houden.

Met dit teeltvoorschrift willen we gescheiden teelt van toegelaten genetisch gemodificeerde gewassen, naast biologisch en gangbaar geteelde gewassen mogelijk maken. De voorschriften hebben betrekking op aardappelen, suikerbieten en maïs.

Verplicht melden GGO-teelt

 1. De ggo-teler die genetisch gemodificeerde aardappelen, suikerbieten of maïs wil gaan telen moet dat uiterlijk 31 januari van het teeltjaar schriftelijk melden bij niet-ggo en ggo-vrije telers met percelen binnen de isolatieafstanden van de gg-gewassen.
 2. Biologische telers en andere telers die ggo-vrij willen blijven, moeten vervolgens binnen 2 weken na deze melding laten weten dat ze telen voor de ggo-vrij gedefinieerde markt. Dit betreft telers die ‘ggo-vrij’ als wezenlijk onderdeel in hun bedrijfsvoering hebben. En die kunnen aantonen dat hun afnemers specifieke markteisen stellen met betrekking tot de ggo-vrije status van de eindproducten.
 3. De ggo-teler moet voor 15 mei van het teeltjaar, de teelt registreren via de gecombineerde opgave (landbouwtelling) bij de RVO.

Isolatieafstanden

De ggo-teler moet de volgende isolatieafstanden aanhouden.

Bij niet-ggo telers

 • 3 meter voor aardappelen
 • 1,5 meter voor suikerbieten
 • 25 meter voor maïs

Bij ggo-vrije telers

 • 10 meter voor aardappelen
 • 3 meter voor suikerbieten
 • 250 meter voor maïs

De isolatieafstanden moeten gerealiseerd worden op het bedrijf van de ggo-teler. De isolatieafstand geldt niet tussen gg-gewassen van verschillende telers.

Scheiding producten van gg-gewassen en niet gg-gewassen

Alle telers nemen maatregelen om de producten van gg-gewassen en niet gg-gewassen strikt te scheiden. Dat geldt tijdens teelt, verwerking, transport en opslag. Tijdens teelt betreft dit in het bijzonder het bestrijden van:

 • aardappelopslag,
 • suikerbietenschieters,
 • suikerbietenopslag (onkruidbieten).

Waar vind ik dit in de wet?

De tekst van de wet- en regelgeving is leidend. U vindt de volledige voorschriften voor co-existentie in Regeling Teelt, Hoofdstuk 2, artikel 6, 7 en 8.

Meer informatie

Voor meer informatie over het toezicht op dit teeltvoorschrift kunt u contact opnemen met de NAK of met ons Klantcontactcentrum.