Verplicht handelsdocument: wat erin moet staan

Bij bijna elk vervoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten moet een handelsdocument aanwezig zijn.

Vervoer binnen Nederland

Een handelsdocument voor vervoer binnen Nederland is vormvrij. Dit betekent dat het document voor vervoer binnen Nederland niet hoeft te voldoen aan een specifieke lay-out. Het is dus toegestaan om bijvoorbeeld het model voor Europese verzending of een CMR vrachtbrief te gebruiken. Het handelsdocument dient tenminste de volgende informatie te bevatten:

 • datum waarop het materiaal wordt verzonden;
 • omschrijving van het materiaal met categorie aanduiding (zie ook 'Identificatie') en, in geval van categorie 3-materiaal of daarvan afgeleide producten die bestemd zijn voor vervoedering, een specifieke verwijzing naar het toepasselijke punt van art. 10 van Verordening (EG) nr. 1069/2009;
 • de hoeveelheid materiaal, uitgedrukt in volume, gewicht of aantal verpakkingen;
 • de plaats van oorsprong van het materiaal, vanwaar het wordt verzonden;
 • indien van toepassing, het erkennings- of registratienummer van het bedrijf van oorsprong;
 • de naam en het adres van de vervoerder van het materiaal;
 • de naam en het adres van de ontvanger en, indien van toepassing, diens erkennings- of registratienummer;
 • indien van toepassing, de aard en methode van de behandeling.

Het handelsdocument dient ondertekend te zijn in een andere kleur dan de gedrukte tekst.

Het handelsdocument moet in 3-voud worden opgemaakt. Het origineel gaat samen met de zending naar de eindbestemming. De ontvanger bewaart het handelsdocument voor een periode van ten minste 2 jaar. De producent en de vervoerder bewaren ten minste 2 jaar een afschrift van iedere zending.

Het handelsdocument moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 21 en 22 uit Verordening (EG) nr. 1069/2009 en bijlage VIII van Verordening (EU) nr. 142/2011.

Vervoer naar andere lidstaten

Voor vervoer van dierlijke bijproducten naar andere lidstaten moet u een specifiek model handelsdocument gebruiken. Dit model vindt u in Bijlage VIII van Verordening (EU) nr. 142/2011. Op 24 november 2012 is Verordening (EU) nr. 1097/2012 gepubliceerd. Deze verordening betreft onder andere een wijziging van het model voor het handelsdocument met ingang van 14 december 2012.

Het model voor het handelsdocument is gebaseerd op het TRACES-systeem. Het bestaat uit 2 delen. Het 1e deel betreft een informatiedeel dat gaat over de aangeboden zending. Het 2e deel betreft de verklaring van de verzender en de vervoerder.

Gedetailleerde informatie:

Uitzonderingen

Voor het vervoer van de volgende producten is een handelsdocument niet vereist:

 • keukenafval en etensresten van categorie 3;
 • van dierlijke bijproducten afgeleide producten die zijn aangemerkt als eindpunt in de productieketen;
 • van categorie 3-materiaal afgeleide producten en organische meststoffen en bodemverbeteraars die binnen dezelfde lidstaat door detailhandelaren worden geleverd aan eindgebruikers die geen exploitant in de zin van Verordening (EG) nr. 1069/2009 zijn;
 • melk, melkproducten en melderivaten van categorie 3 die na verzameling worden teruggezonden naar de melkverwerkingsinrichting van herkomst, die erkend moet zijn overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 853/2004;
 • mengvoeders als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder h), van Verordening (EG) nr. 767/2009, die zijn vervaardigd op basis van dierlijke bijproducten of afgeleide producten, mits zij zijn verpakt en geĆ«tiketteerd overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 767/2009;
 • niet-gehygiĆ«niseerde mest van andere dieren dan paardachtigen in geval van vervoer naar andere lidstaten; deze zendingen moeten vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat.

Bij zendingen dierlijke meststoffen binnen Nederland waarbij het Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) verplicht is doet dit document tevens dienst als handelsdocument.

Als Rendac kadavers ophaalt doen de routelijsten dienst als handelsdocument.