Langer dan 8 uren

Certificaat voor goedkeuring

Voor transport van gewervelde dieren verricht in verband met een economische activiteit en langer durend dan 8 uur geldt dat het gebruikte wegvervoermiddel moet voldoen aan specifieke aanvullende eisen van de Transportverordening. De eigenaar van het wegvervoermiddel moet een certificaat van goedkeuring hebben voordat het wegvervoermiddel kan worden ingezet voor transport langer dan 8 uur. Een certificaat van goedkeuring wordt afgegeven door de RDW na een keuring.

Op de website van de RDW vindt u alle relevante informatie.

Vergunning vervoerder

Aanvraag vergunning vervoerder

De vergunning voor de vervoerder wordt door de NVWA verstrekt. De aanvrager dient een formulier in te vullen en aan de NVWA toe te zenden. Hiervoor worden bij het invullen aanwijzingen gegeven. Verder dient een vervoerder die een type II vergunning (voor transporten langer dan acht uur, als bedoeld in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1/2005, wil verwerven aanvullende informatie te verstrekken. Zo moeten bijvoorbeeld kopieen worden verstrekt van de getuigschriften van chauffeurs en verzorgers en van de certificaten van goedkeuring.

Retributie

Op grond van artikel 40 , onder c, van de Regeling retributies VWA veterinaire en hygiënische aangelegenheden is degene die een aanvraag indient om een vergunning te verkrijgen, als bedoeld in de artikelen 10 en 11 van Verordening (EG) nr. 1/2005, een retributie verschuldigd. De betaling is zowel van toepassing op de aanvraag voor het verkrijgen van een nieuwe artikel 10 of artikel 11 vergunning als voor een aanvraag voor de verlenging van een artikel 11 vergunning.

Tarief

De NVWA berekent een tarief voor de afgifte van een vergunning voor alle vervoerders, te weten een bedrag van € 59,94 (tarief 2024). Als belanghebbende moet u hiermee rekening houden.

Journaal

Op basis van Verordening EG nr. 1/2005 is een journaal verplicht bij alle lange transporten (> 8 uur) tussen de lidstaten en naar derde landen van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen, runderen, schapen, geiten en varkens. Uitzondering zijn geregistreerde eenhoevigen.

Een vervoerder met een Nederlandse vervoerdersvergunning dient van al zijn reisjournaals na afloop van de reis een kopie van het volledig ingevulde journaal aan de NVWA te sturen.

Meer informatie over het journaal is te vinden in :

Controleposten

Op basis van Verordening EG nr. 1/2005 is na de maximale transportduur een rustpauze op een controlepost verplicht bij lange transporten (> 8 uur) tussen de lidstaten en naar derde landen van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen, runderen, schapen, geiten en varkens. Uitzondering zijn geregistreerde eenhoevigen. Een Nederlandse controlepost dient door de NVWA erkend te zijn en aan de volgende eisen te voldoen: K-LV-WLZVL-03, Controleposten: erkenning en toezicht

Voor een overzicht van erkende controleposten in Nederland, zie pagina overzicht bedrijven met erkenningen, registraties en vergunningen.