Internationale contacten

Internationale contacten zijn voor de NVWA belangrijk. Productieprocessen evenals de veiligheid van voedsel en waren stoppen niet bij de landsgrenzen.

Daarnaast vindt de wet- en regelgeving op het werkterrein van de NVWA sinds jaren zijn oorsprong in de Europese Unie in Brussel. Op internationaal niveau heeft de NVWA met verschillende partijen te maken:

  • DG SANTE is verantwoordelijk voor voedsel- en productveiligheid binnen de Europese Commissie. DG SANTE is het Directoraat-Generaal voor Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie.
  • De afdeling Health and Food Audit and Analysis (HFAA) van de Europese Commissie ziet toe op de naleving van de EU-regelgeving door en in de lidstaten. Voor de NVWA betreft dit met name officiële controles op het terrein van voedselveiligheid, diervoeder, diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen. De HFAA inspecteert ook de activiteiten van de NVWA. De NVWA stelt expertise ter beschikking voor HFAA-inspecties in andere lidstaten en in derde landen.
  • De European Food Safety Authority (EFSA) coördineert de activiteiten op het gebied van risicobeoordeling, wetenschap en risicocommunicatie van de voedsel- en warenautoriteiten in de Europese Unie. Ook adviseert de EFSA de Europese Commissie over onderwerpen op deze terreinen. De NVWA is het Nederlandse aanspreekpunt voor de EFSA. Het bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA maakt onder meer deel uit van de Advisory Board van de EFSA.
  • De NVWA neemt daarnaast deel aan internationale overleggen die worden georganiseerd door bijvoorbeeld de OIE (Wereldorganisatie voor diergezondheid) en de Codex Alimentarius waarin afspraken worden gemaakt over normen met betrekking tot diergezondheid en voedselveiligheid. Dat geldt ook voor overleg met de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties.
  • Prosafe (Product Safety Forum of Europe) en overleg tussen hoofden van Europese voedselautoriteiten zijn voorbeelden van de netwerkcontacten die de NVWA onderhoudt met zusterorganisaties. De NVWA onderhoudt deze contacten onder meer door gezamenlijke participatie in internationale projecten en werkgroepen.
  • De NVWA werkt in internationale projecten samen met landen buiten de Europese Unie, onder meer om handelscontroles aan de grens soepel te laten verlopen. De projecten zijn gericht op het wegnemen van handelsbarrières, het openen van markten of het opbouwen van kennis. Het vergroten van de kennis van Europese wet- en regelgeving in die landen is daarvan een voorbeeld. Door de samenwerking verbeteren ook de relaties met de autoriteiten in die landen, zodat voorkomende exportproblemen sneller kunnen worden opgelost.

Internationale (voedsel-)agentschappen