Een toekomstbestendige NVWA

In de afgelopen jaren werd steeds duidelijker dat de NVWA te weinig middelen had om haar maatschappelijke taak goed te kunnen uitvoeren. Het kabinet heeft daarom in het coalitieakkoord 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om de disbalans tussen onze taken en middelen op te heffen en om de positie van de NVWA te versterken. Het extra geld krijgt de NVWA stapsgewijs: in 2022 kregen we structureel 30 miljoen euro extra en in 2023 loopt dat op naar structureel 42 miljoen euro. Uiteindelijk loopt dit bedrag op tot structureel 100 miljoen euro per 2028.

Het feit dat de politiek zich hiervoor sterk heeft gemaakt, heeft onze organisatie goed gedaan. Samen met de departementen van LNV en VWS hebben we in 2022 meteen geïnvesteerd in een aantal urgente beleidsthema's. In 2023 investeren we verder in urgente beleidsthema's, het herstellen van het fundament van onze organisatie, zoals het op orde brengen van interne processen en het versterken van onze data- en informatiepositie. Ook investeren we in vernieuwing van ons toezicht. We werken toe naar toekomstbestendig en innovatief toezicht met zichtbaar maatschappelijke impact.

We merken in onze werving dat ons werk ertoe doet en jongere generaties aanspreekt. Hoewel de arbeidsmarkt krap is, hebben we via campagnes al veel nieuwe medewerkers kunnen werven. Hierdoor kunnen we de kennis en ervaring van pensioengerechtigde collega's tijdig overdragen aan de volgende generatie inspecteurs en adviseurs.

Toch moeten we, wanneer we bepalen hoe we het geld uit het coalitieakkoord inzetten, ook kijken naar de haalbaarheid van onze groei- en verbeterambities. Het werven, opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers kost tijd die ten koste gaat van reguliere werkzaamheden. Daarnaast is het voor sommige functies lastiger om mensen te vinden, bijvoorbeeld wanneer specialistische kennis nodig is. We moeten daarom accepteren dat op korte termijn op sommige terreinen minder inzet mogelijk is, terwijl daar misschien juist grotere risico's spelen. Door nieuwe vormen van toezicht in te zetten, kunnen we tegelijkertijd breder werven. We hebben daarvoor bijvoorbeeld ook gedragsdeskundigen en data scientists nodig.