Prioritering op basis van risico's

De NVWA houdt zoveel mogelijk risicogericht toezicht. Dat betekent dat, op de gebieden waarvoor niet wettelijk is voorgeschreven dat we toezicht moeten houden, we vooral daar toezichthouden waar de risico's op overtredingen het grootst zijn en waar het toezicht de meeste impact heeft.

We kijken daarom systematisch en meerjarig naar de risico's binnen de ketens en de publieke belangen waarop wij toezichthouden. Daarbij maken we voortdurend afwegingen over de inzet van onze mensen en middelen. Ook de inhoudelijke prioriteiten in dit jaarplan hebben we grotendeels bepaald door binnen de publieke belangen de risico's (en de ernst daarvan) tegen elkaar af te wegen. We zoeken dus voortdurend naar een balans tussen de verschillende risico's en beleidswensen en onze beschikbare capaciteit. Dit gaan de we komende jaren verder objectiveren.

Ook onderzoeken we hoe efficiënt ons huidige toezicht is en of we -binnen de kaders van de (EU) wet- en regelgeving- met een andere functie- en instrumentenmix mogelijk tegen dezelfde kosten een beter resultaat kunnen bereiken. We gebruiken daarbij een steeds breder palet aan instrumenten: naast repressief toezicht (inspecties, systeemtoezicht, stelseltoezicht) ook steeds meer preventief en stimulerend toezicht (voorlichting, horizontaal toezicht, nalevingscommunicatie, gedragsbeïnvloeding). Door de efficiëntie goed te onderzoeken hebben we beter zicht op welke risico's we kunnen afdekken en welke risico's de samenleving moet accepteren.