Toezicht aanpassen aan een veranderende omgeving

De wereld om ons heen verandert. Door de Brexit en de coronapandemie, maar ook door bijvoorbeeld klimaatverandering en digitalisering. Tegelijkertijd wijzigt nationale en Europese wet- en regelgeving die van belang is voor ons werk. Om te anticiperen op die veranderingen moeten we vooruitkijken, innovatief zijn en ons toezicht aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.

Toezicht op online verkoop

Dit doen we bijvoorbeeld bij de groei van internethandel, die de traditionele fysieke handelskanalen steeds meer verdringt. In 2023 gaat de NVWA het toezicht op de online verkoop van onder meer consumentenproducten, voedingssupplementen, beschermde plant- en diersoorten, tabak, alcohol en gewasbescherming verder professionaliseren. Ook vragen we een bredere groep stakeholders om bij te dragen aan veilig online verkopen en wijzen we online verkopers op hun wettelijke verplichtingen. Ons toezicht op internethandel wordt bemoeilijkt doordat het op dit moment niet mogelijk is om volledig anoniem monsters te kopen via het internet. De NVWA heeft namelijk geen volledig anoniem betaalmiddel tot haar beschikking, omdat Europese antiterrorisme en -witwas wetgeving dit niet toestaat. Dit staat effectief handhavend optreden in de weg in die situaties waarin de kans bestaat dat een online verkoper de NVWA een ander product levert dan hij zou leveren aan de consument, omdat hij weet dat hij met toezicht van de NVWA te maken heeft. In 2023 blijven we dit aankaarten bij beleidsmakers. Daarnaast zoeken we uit hoe de EU Digital Service Act (DSA) ons kan helpen om beter toezicht te houden op online handel. De DSA legt nieuwe verplichtingen op aan digitale dienstverleners, waaronder platforms waarop meerdere aanbieders producten aanbieden (zoals Marktplaats en bol.com), en aan bedrijven die domeinnamen registreren en hostingbedrijven van platforms en webshops.

Openbare inspectiegegevens

Om de samenleving te laten zien welke bedrijven de wetgeving wel of niet goed naleven worden inspectieresultaten openbaar gemaakt. Het is van belang om zorgvuldig te werk te gaan. Daarom moeten bedrijvenselecties compleet zijn en moeten inspectieresultaten gestructureerd vastgelegd worden. In 2023 wordt de technische ondersteuning die dit eenvoudiger maakt, opgeleverd. Bovendien gaan inspecteurs op pad met nieuwe inspectielijsten, zodat inspectieresultaten goed vastgelegd worden. Op die manier kunnen we in 2023 nieuwe inspectieresultaten openbaar maken op het gebied van horeca, tabak, natuur, gewasbescherming en fytosanitair.

Kaartje Nederland inspectieresultaten Nederland
Beeld: ©NVWA

Inspectieresultaten horeca

Ontdek zelf het oordeel van de NVWA over de voedselveiligheid bij Nederlandse horecagelegenheden.

Sinds 1 september 2020 publiceert de NVWA van alle uitgevoerde inspecties de bevindingen met als doel een overzicht van de stand van de voedselveiligheid in de horeca. De bedrijven die vanaf die datum niet zijn bezocht krijgen na 2 jaar het oordeel "geen recente gegevens".

Private controlesystemen

De NVWA gebruikt informatie van private controlesystemen (PCS) in het eigen toezicht. In 2023 ligt de focus onder andere op het inventariseren en ontwikkelen van mogelijkheden voor risicogericht- en aangepast toezicht en op het verlagen van de complexiteit en onderhoudslast van dit instrument. Daarnaast formuleren we in 2023 een visie voor het gebruik van private controlesystemen voor de komende 5 jaar.

Kwaliteitssystemen (controlesystemen) en toezicht NVWA

Internationale samenwerking

Ook werkt de NVWA in 2023 internationaal intensiever samen. Belangrijke onderwerpen in die samenwerking zijn naast voedselveiligheid, plant en diergezondheid vooral innovatie, data-wetenschap en kunstmatige intelligentie. De NVWA wil op deze vlakken agenderend, initiƫrend en inspirerend te werk gaan en daarmee bijdragen aan wereldwijde voedselveiligheid en voedselzekerheid. Voor 2023 hebben we een aantal speerpunten. We verdiepen onze samenwerkingsverbanden met toezichtautoriteiten binnen en buiten de EU en starten nieuwe samenwerkingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hieronder valt deelname aan de EU Heads of Food Safety Agencies, afstemming met de Benelux, actieve deelname aan het International Heads of Food Agencies Forum (IHFAF) en deelname aan verschillende EU programma's zoals TAIEX, Twinning en EU-BTSF. Daarnaast wisselen we kennis en ervaring uit met derde landen die belangrijk voor ons zijn. Dat doen we bijvoorbeeld via internationaal programma- en projectmanagement, verkenningsmissies en trainingen.