Middelen en activiteiten

Aandeel Natuur en milieu in 2023 (urenverdeling)

Aandeel Natuur en milieu in 2023 (urenverdeling)
publiek belangaandeel
Natuur en milieu12%
Overige publieke belangen88%
Brontabel als csv (80 bytes)

Middelen

Financiers

Financiers
financierspercentage
LNV94,10%
VWS4,30%
Derden0,50%
Overig1,20%
Brontabel als csv (77 bytes)

Activiteiten

Urenverdeling per domein op basis van geplande uren in 2023

Urenverdeling per domein op basis van geplande uren in 2023
domeinpercentage
Gewasbescherming16,70%
Meststoffen39,90%
Natuur16,60%
Vis duurzaamheid26,70%
Brontabel als csv (107 bytes)

Resultaten

  • De weegprocedures bij het aanlanden van vis zijn aangepast aan de wettelijke voorwaarden die de Europese Commissie daaraan stelt.
  • Het toezicht in de nieuwe Natura 2000 gebieden is verder ontwikkeld en geïmplementeerd.
  • De NVWA voert periodiek inspecties uit bij grote handelaren omdat zij een voorbeeldfunctie en handelsspilrol vervullen.
  • Toezicht op real time Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) is op basis van nieuw handhavingsbeleid ingeregeld.
  • In 2023 wordt een handhavingsaanpak ontwikkeld en opgestart om in 2025 tot een naleving van 90% bij gebruik en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te komen.

Effecten

Voor de samenleving betekent deze inzet dat de NVWA bijdraagt aan:

  • instandhouding van biodiversiteit en instandhouding van duurzaam beheerde visbestanden;
  • verbetering van waterkwaliteit en de milieucondities (in kader van Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water) en beperking van milieuschade door verontreinigd digestaat;
  • vermindering blootstellingsrisico's voor mens, dier en milieu als gevolg van gebruik en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen;
  • voorkomen van vestiging van exotische muggenpopulaties en monitoring van andere vectoren.

Risico's

Internationalisering van voedsel- en productieketens, transities in de landbouw en uitstoot van mineralen leiden tot nieuwe fraude- en toezichtrisico’s (vooral rond mest, vis en gewassen).