Natuur en milieu in 2023

Binnen het publieke belang Natuur en milieu is duurzaamheid een belangrijk speerpunt. De NVWA ziet onder andere toe op het behoud van biodiversiteit en bodem- en waterkwaliteit en op duurzame toepassingen in de landhouw en visserij. We handhaven de wetten en Europese verordeningen die hier betrekking op hebben. Risico's binnen dit publieke belang worden vooral veroorzaakt door internationalisering van voedsel- en productieketens, transities in de landbouw en de uitstoot van mineralen. Deze ontwikkelingen zouden kunnen leiden tot nieuwe fraude- en toezichtrisico's, vooral rond mest, vis en gewassen. In 2023 zijn internationale samenwerking en een stevige aanpak van milieufraude daarom belangrijke speerpunten. Daarnaast is werving van voldoende medewerkers voor de uitvoering van inspecties een uitdaging.

In 2023 vergen 2 ontwikkelingen veel van onze inzet: de afbouw van de 'mestderogatie' (het met toestemming van de EU afwijken van een algemeen vastgestelde norm voor het gebruiken en uitrijden van mest) en de start met het systeem real-time vervoersdocumenten Meststoffen (rVDM). De afbouw van de derogatie blijft vragen om het zorgvuldig monitoren van het vervoer van meststoffen. Het systeem van rVDM dat gericht is op het monitoren van meststoffen om fraude te bestrijden, kan daar goed bij helpen. Met het real-time uitlezen van vervoersdocumenten zetten we een grote stap in het vernieuwen van ons toezicht instrumentarium. De extra middelen uit het coalitieakkoord investeren we in structurele versterking van onze kennis op alle domeinen binnen het publieke belang Natuur en milieu en in innovaties in ons toezicht.

Binnen het domein Gewasbescherming gebruiken we de extra middelen voor het toezicht op biociden, het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve inspectietechnieken en de bestrijding van illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen. Binnen het domein Natuur vergroten we onze reguliere inzet, versterken we onze inspecties op 'fout hout' en brengen we invasieve planten in kaart. Ook investeren we in materiaal dat het werk van inspecteurs makkelijker maakt: slimme muggenvallen met camera's die op afstand uit te lezen zijn en een handscanner die houtsoorten kan detecteren.

Binnen het domein Vis-duurzaamheid zetten we in op betere digitale bereikbaarheid aan boord van het Kustwachtpatrouillevaartuig Barend Biesheuvel, zodat inspectiegegevens beter worden ontsloten