Tabaks- en alcoholontmoediging in 2023

In 2023 dragen we bij aan het Nationaal Preventieakkoord om roken en (problematisch) alcoholgebruik terug te dringen, met name onder jongeren. Speerpunt is dan ook het toezicht op de leeftijdgrenzen, verkoopverboden en reclameverboden, zowel bij fysieke verkooppunten als online. Hierbij maken wij onder meer gebruik van minderjarige testaankopers.

Bedrijven mogen steeds minder reclame maken voor rookwaren en alcohol. Hiermee wordt de aantrekkelijkheid en de (directe) beschikbaarheid van de producten teruggedrongen, wat moet leiden tot een afname in het gebruik ervan. De middelen uit het coalitieakkoord investeren we in 2023 in meer kennis over en handhaving van de regels rond marketingstrategieën. Ook versterken we onze juridische capaciteit, zodat we de maatregelen (boetes) die we opleggen adequaat kunnen afhandelen.

Het gebruik van verdovende en verslavende middelen heeft grote volksgezondheidsrisico's. Er is daarom in de samenleving veel aandacht voor het ontmoedigen van roken en alcoholgebruik. Niet alle bedrijven die voordeel halen uit de verkoop van alcohol en tabak steunen echter de handhaving van de nieuwe maatregelen. Met name grote bedrijven anticiperen hierop door hun producten en marketing door te ontwikkelen, zodat ze de regels kunnen omzeilen. Zij zijn daarbij gebaat bij nieuwe trends onder jongeren, zoals recentelijk snus en vapers. Het terugdringen van de aantrekkelijkheid en beschikbaarheid van rookwaren en alcohol stimuleert mogelijk het onderhands en via illegale (online) kanalen aanbieden van (illegale) producten, door kleinere spelers. We zetten in 2023 extra middelen in om meer inzicht te krijgen in deze kanalen. Voor het terugdringen van roken en (problematisch) alcoholgebruik is toezicht en handhaven alleen niet genoeg: er is een samenhangend pakket aan maatregelen nodig, zoals beoogd in het Nationaal Preventieakkoord.