NVWA: extra monsternames op varkens in slachthuizen

Van september tot eind dit jaar neemt de NVWA extra monsters op slachterijen van runderen, varkens, paarden, geiten en schapen. Dit in aanvulling op het reguliere Nationaal Programma Residuen (NPR). Afgelopen maand berichtte de NVWA over de resultaten van monsternames in runderen. Nu delen we de eerste resultaten met betrekking tot varkens.

Man in slachthuis met geslachte varkens
Beeld: ©NVWA

Resultaten eerste periode van monsterneming op de categorie Varkens

De resultaten van 170 afgenomen en geteste monsters hebben 4 analyseresultaten opgeleverd die aantoonden dat de toegediende antibiotica boven de wettelijk toegestane grenshoeveelheid (Maximale Residu Limiet) aanwezig was. Het ging om een zeug, een speenbig en twee halfwas vleesvarkens, de zogeheten uitstootdieren. Dit zijn eindecarrière dieren of dieren die vroegtijdig worden geslacht. Het betreft 4 op de 54 uitslagen van uitstootdieren, wat neerkomt op ruim 7% niet-conformen. Dat vinden we te hoog.

De NVWA heeft hiervoor de veehouders schriftelijke waarschuwingen en bestuurlijke boetes gegeven. En de karkassen en bijproducten van deze dieren zijn vernietigd. Wanneer een dier medicijnen toegediend heeft gekregen in een periode voorafgaand aan de slacht moet dit op een VKI formulier worden gemeld. Dit was niet bij alle uitstootdieren op orde, hiervoor zijn schriftelijke waarschuwingen opgemaakt.

Uitstootdieren

Wat opvalt is dat de aangetroffen overschrijdingen in zogeheten uitstootdieren voorkomen. De NVWA constateert dat bij de behandeling van uitstootdieren niet altijd voldoende rekening wordt gehouden met de wachttermijn. Partijen nemen in deze gevallen helaas onvoldoende hun verantwoordelijkheid voor de vleesketen. Uiteraard wil NVWA dat geen enkel monster boven de MRL is.

Positief

De slachtsector werkte goed mee aan de pilot door het dringend advies van de NVWA op te volgen om bemonsterde karkassen apart te houden. Dat blijkt goed te werken wanneer er onverhoopt toch een MRL-overschrijding wordt geconstateerd in een monster. Sommige slachthuizen hebben de pilot aangegrepen om hun leveranciers aan te schrijven dat ze alleen dieren willen ontvangen waarbij geen sprake is van ongeoorloofd gebruik van stoffen. NVWA-dierenartsen constateerden in enkele slachthuizen een uitbreiding van informatie op de VKI-formulieren. Het VKI-formulier is een verklaring van de veehouder met daarin de relevante informatie voor het slachthuis, waardoor in alle schakels van de vleesketen (van veehouder tot verwerker van het product) de eigen verantwoordelijkheid kan worden genomen.

Speerpunten toezicht komende periode

Gezien de uitkomsten van dit deel van de pilot zal de NVWA komend jaar erop letten dat de sectorpartijen onderling zelf afspraken maken over goede naleving binnen de vleesketen. Denk hierbij aan het alert blijven op het juist invullen van de VKI-formulieren en het respecteren van de benodigde wachttijd na toediening van diergeneesmiddelen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.