Advies van BuRO over PAK's in rubbertegels, april 2014

In 2013 kreeg de NVWA een klacht over een rubbertegel op een kinderspeelplaats. Onderzoek van deze rubbertegel door het laboratorium voor chemische productveiligheid van de NVWA wees uit dat het rubber aanzienlijke hoeveelheden polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) bevatte. Het bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA heeft aan het RIVM in 2013 gevraagd om aan te geven welke risico's dergelijke tegels kunnen opleveren.

De NVWA heeft in deze periode een marktverkenning uitgevoerd om na te gaan wat de PAK’s-gehaltes waren in tegels en andere ondergronden voor speelplaatsen, die op dat moment werden verkocht.

Het BuRO-advies van 2014 constateert op basis van de risicobeoordeling van het RIVM dat de tegels van de speelplaats, waarop de klacht betrekking had, een onacceptabele hoeveelheid PAK’s bevatten en verwijderd moesten worden. Daarentegen concludeerde BuRO dat de tegels die in de marktverkenning zijn onderzocht een verwaarloosbaar risico hadden. Op basis van dit advies was het voor de NVWA niet nodig verdere actie te ondernemen.

Sinds eind 2015 zijn er wettelijke normen voor PAK's in rubbertegels van kracht geworden.