Nieuwe importeisen vanaf 11 april 2022 voor planten voor opplant van houtige gewassen en palmen

Vanaf 11 april 2022 gelden er voor een groot aantal planten bestemd voor opplant extra of gewijzigde eisen voor import uit één of meerdere landen. Sommige eisen kunnen grote impact hebben op de import van deze gewassen. De wijzigingen hebben te maken met nieuwe quarantaine-organismen en met strengere eisen voor een aantal bestaande quarantaine-organismen.

Wilt u na 11 april 2022 deze producten importeren, dan moeten exporterende landen vaak al op korte termijn actie ondernemen. Dit geldt ook in het geval van twee organismen, waarvoor de extra eisen pas op 11 januari 2023 van kracht worden. Voor onder meer de plaagvrije productieplaats en -locatie moeten de autoriteiten al ruim vóór de exportdatum inspecties doen.

Raadpleeg de keuringsdiensten voor wijzigingen in importeisen voor de zogeheten Regulated Non-Quarantaine Pests (RNQP's).

Hieronder staat op hoofdlijnen voor welke producten en landen de eisen gelden en wat deze inhouden. We noemen de planten op geslachtsniveau, maar de eisen gelden vaak alleen voor bepaalde soorten. De exacte details van de eisen vindt op de website van de EU, in document EU 2021/2285, bijlage VII . Binnen enkele maanden vindt u de eisen ook op de website van de NVWA, onder “Bijschrijvingen bij import anders dan groenten en fruit”. Sommige planten vallen onder importverboden. U mag dergelijke planten, bestemd voor opplant, alleen invoeren als er een officiële uitzondering voor bestaat (zie Register Invoerverboden bij import in de EU). Ze moeten dan in ieder geval aan onderstaande eisen voldoen.

Nieuwe eisen

Voor onderstaande producten gaan nieuwe extra eisen gelden voor planten bestemd voor opplant. De eisen gelden niet voor weefselcultuur, zaad en pollen, tenzij anders vermeld. De bestaande eisen voor deze producten blijven eveneens van kracht.
 

 • Eisen voor alle planten voor opplant met wortels vanwege Meloidogyne enterolobii (wortelknobbel-nematode)
  Meloidogyne enterolobii wordt regelmatig aangetroffen bij import. Deze nematode heeft vanaf 11 april 2022 de quarantainestatus; de NVWA neemt dan maatregelen bij een vondst bij import of op een bedrijf. Meloidogyne enterolobii heeft zeer veel waardplanten en komt verspreid over de wereld voor. Vanaf 11 januari 2023 mag u planten met wortels uit alle 3e landen alleen nog importeren als ze voldoen aan aanvullende eisen voor deze nematode. Meer informatie vindt u in het webdossier op de NVWA-site.
   
 • Eisen voor alle planten met aanhangend groeimedium vanwege Popillia japonica (kever)
  Popillia japonica is een prioriteits quarantaine-organisme en komt onder andere voor in de EU. Om nieuwe introducties in de EU te voorkomen gelden vanaf 11 april 2022 extra eisen voor import van alle planten met aanhangend groeimedium uit Canada, China, India, Japan, Rusland, Zwitserland, en de Verenigde Staten. Deze landen moeten mogelijk al op korte termijn actie ondernemen om aan de eisen te kunnen voldoen. Waterplanten zijn uitgezonderd van de eisen. Meer informatie over de eisen en voor welke planten deze gelden vindt u in het webdossier op de NVWA-site.
   
 • Eisen voor verschillende planten vanwege Euwallacea fornicatus (schorskever)
  Euwallacea fornicatus heeft een quarantainestatus (niet-Europese Scolytinae). Vanaf 11 januari 2023 gelden extra eisen voor import van een groot aantal houtige planten en enkele soorten palmen vanwege deze schorskever. Dit betreft onder meer Ficus, Howea, Mimosa en Wisteria.  De eisen kunnen flinke gevolgen hebben voor de import en gelden voor alle 3e landen. Deze landen moeten mogelijk al op korte termijn actie ondernemen om aan de eisen te kunnen voldoen. Meer informatie over de eisen en voor welke planten deze gelden vindt u in het webdossier op de NVWA-site.
   
 • Eisen voor verschillende planten vanwege Apriona cinerea, A. germari en A. rugicollis (boktorren)
  Deze Apriona-soorten hebben vanaf 11 april 2022 de EU-quarantainestatus. Vanaf die datum gelden voor import van diverse soorten houtige gewassen uit Azië extra eisen. Meer informatie over de eisen en voor welke planten deze gelden vindt u in het webdossier op de NVWA-site.
   
 • Eisen voor Hedera, Laurus, Magnolia, Melia, Mespilus, Parthenocissus, Psidium, Punica, Pyracantha, Pyrus, en Rosa vanwege Aleurocanthus spiniferus (wittevlieg).
  Aleurocanthus spiniferus heeft al de quarantainestatus, en komt beperkt voor in de EU. Om nieuwe introducties in de EU te voorkomen gelden vanaf 11 april 2022 extra eisen voor import van bovengenoemde planten uit onder meer Montenegro, Australië en verschillende landen in Azië en Afrika. Import uit deze landen is toegestaan als de planten uit een vrij gebied komen, of als deze wittevlieg effectief is bestreden en niet bij de exportkeuring is aangetroffen, of als de productieplaats vrij is verklaard op grond van officiële inspecties gedurende het laatste jaar voor export. Zie het EU-document EU 2021/2285, bijlage VII, punt 30.1 voor de exacte eisen en de landen waarvoor deze eisen gelden. Lees ook hoe u Aleurocanthus spiniferus herkent.
   
 • Eisen voor onder meer Acer, Elaeagnus, Gleditsia, Morus, Platanus en Pyrus vanwege Trirachys sartus (boktor)
  Deze boktor heeft vanaf 11 april 2022 de quarantainestatus. Vanaf die datum gelden voor import van onder meer bovenstaande planten uit Afghanistan, India, Iran, Kirgizië, Oezbekistan, Pakistan, Tadzjikistan en Turkmenistan extra eisen. Ze moeten een stamdiameter aan de voet hebben van minder dan 9 cm, of aan andere eisen voldoen. Meer informatie over de eisen en de planten waarvoor deze gelden vindt u in het EU-document EU 2021/2285, bijlage VII, punt 32.6; het document is in meerdere talen beschikbaar.
   
 • Eisen voor Castanea, Castanopsis en Quercus vanwege Massicus raddei (boktor)
  Deze boktor heeft vanaf 11 april 2022 de EU-quarantainestatus. Vanaf die datum gelden voor import van bovenstaande planten uit China, Noord-Korea, Rusland, Taiwan, Vietnam en Zuid-Korea ook extra eisen. Ze moeten een stamdiameter aan de voet hebben van minder dan 9 cm, of aan andere eisen voldoen. Meer informatie over de eisen vindt u in het EU-document EU 2021/2285, bijlage VII, punt 32.7; het document is in meerdere talen beschikbaar.
   
 • Eisen voor onder meer Rubus vanwege Eotetranychus lewisi (spintmijt)
  Deze spintmijt heeft sinds 14 december 2019 de quarantainestatus. Ze komt verspreid over de wereld voor, en heeft veel houtige en kruidachtige waardplanten. In Nederland zijn recent enkele uitbraken geweest op Euphorbia pulcherrima. Vanaf 11 april 2022 mogen bovenstaande planten bestemd voor opplant alleen uit 3e landen worden geïmporteerd als het land, een gebied of de productieplaats vrij is van deze spintmijt. Meer informatie over de exacte eisen vindt u in het EU-document EU 2021/2285, bijlage VII, punt 24.1; het document is in meerdere talen beschikbaar. Lees ook hoe u Eotetranychus lewisi herkent.

Belangrijke nieuwe quarantaine-soort

Lycorma delicatula, de gevlekte lantaarndrager, krijgt vanaf 11 april 2022 de quarantainestatus. Deze opvallende cicade kan meekomen met plantaardig materiaal, maar ook via allerlei soorten niet-plantaardig materiaal, zoals stenen, auto’s en tuinmeubelen. Er gelden geen extra eisen voor import voor planten omdat dergelijke eisen het risico op introductie in de EU nauwelijks zullen voorkomen. Lycorma delicatula kan zeer schadelijk zijn voor de EU. Neem direct contact op met de NVWA als u deze soort aantreft. Op de website van de NVWA leest u hoe u Lycorma delicatula herkent.

Gewijzigde eisen

 • Eisen voor waardplanten van Phytophthora ramorum (pseudoschimmel)
  EU-isolaten van Phytophthora ramorum krijgen per 11 april 2022 een RNQP-status. Isolaten van buiten de EU houden de quarantainestatus. Vanaf die datum gelden voor import van waardplanten uit Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Vietnam gewijzigde eisen. Meer informatie hierover vindt u in het webdossier op de NVWA-site.
   
 • Eisen voor Chionanthus, Fraxinus, Juglans, Ulmus en Pterocarya vanwege Agrilus planipennis (kever).
  Vanaf 11 april 2022 gelden aangescherpte eisen voor import van waardplanten van Agrilus planipennis. Ook gelden ze dan voor Chionanthus virginicus, en voor 2 nieuwe landen. Import van bovenstaande planten uit Belarus, Canada, China, Japan, Mongolië, Noord-Korea, Oekraïne, Rusland, Taiwan, Verenigde Staten en Zuid-Korea is alleen nog toegestaan uit gebieden waar Agrilus planipennis niet voorkomt binnen een straal van 100 km. De autoriteiten moeten deze gebieden vooraf aan de EU melden. De eisen gelden ook voor weefselcultuur, maar niet voor pollen en zaden. Meer informatie over de eisen vindt u in het EU-document EU 2021/2285, bijlage VII, punt 36; het document is in meerdere talen beschikbaar. Voor de volledigheid: de eisen gelden voor alle plantendelen, dus ook voor takken, hout etc.

Formele statuswijzigingen

Alle niet-Europese Begomovirussen en fruitvirussen hebben momenteel de quarantaine-status. Dit geldt ook voor enkele insecten-groepen. Vanaf 11 april 2022 hebben alleen bepaalde soorten en geslachten nog de quarantainestatus. De lijst met quarantaine-organismen per 11 april 2022 kunt u vinden op de website van de EU, in document EU 2021/2285, bijlage II, en vanaf 11 april 2022 op de website van de NVWA in het Register Q-organismen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op bestaande extra vereisten voor import van planten voor opplant.

N.B. De niet-Europese schorskevers (Scolytinae), waar Euwallacea fornicatus toe behoort, houden wel allen de quarantainestatus.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Particulieren en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.