Kosten aanvullende, officiële controles voor veehouders

De NVWA brengt de kosten van alle aanvullende, officiële controles voor diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid in rekening bij de gecontroleerde veehouder.

Waarom brengt de NVWA de kosten in rekening?

Het in rekening brengen van aanvullende, officiële controles is voorgeschreven in Europese regelgeving (artikel 79, tweede lid, onder c Verordening (EU) nr. 2017/625). Dit voorschrift sluit aan bij het ‘de veroorzaker betaalt’-beginsel: Als het aantoonbaar noodzakelijk is voor de NVWA om bij een (rechts)persoon controles uit te voeren die in eerste instantie niet gepland waren maar noodzakelijk zijn geworden na het constateren van een eerdere overtreding en worden verricht om de omvang en de gevolgen van de overtreding te beoordelen of na te gaan dat deze verholpen is, schrijft de Europese regelgeving dwingend voor dat de gemaakte kosten aan die (rechts)persoon moeten doorberekend.

Wat zijn aanvullende, officiële controles?

Aanvullende, officiële controles zijn controles die aanvankelijk niet gepland waren maar noodzakelijk zijn geworden omdat tijdens een controle een overtreding is geconstateerd. De omvang en de gevolgen moeten dan worden beoordeeld. Of we gaan na of de overtreding is verholpen. Het kan gaan om een herinspectie of herbemonstering. Bij de meeste reguliere inspecties blijkt overigens niets aan de hand te zijn en is er dan ook geen aanvullende controle nodig. De reguliere inspectie wordt niet in rekening gebracht.

Wat valt onder de aanvullende controles diergeneesmiddelen?

Verkeerd gebruik van diergeneesmiddelen kunnen risico’s opleveren voor mens en milieu. Daarom gelden er strenge regels voor het toedienen en gebruik van diergeneesmiddelen. Aanvullende controles diergeneesmiddelen richten zich op:

  • Onderzoeken bij de veehouder nadat in het slachthuis is vastgesteld dat het maximum residu-limiet voor diergeneesmiddelen is overschreden.
  • Onderzoek bij de veehouder nadat op het slachthuis is vastgesteld dat de voedselketeninformatie (VKI) niet overeenkomt met de feitelijke situatie van het dier. Dat betreft ook het vermelden van diergeneesmiddelen waarvoor geen wachttermijn geldt.

Wat valt onder de aanvullende controles dierenwelzijn en diergezondheid?

Aanvullende, officiële controles op dierenwelzijn richten zich op alle dierenwelzijnsaspecten. Diergezondheidsinspecties zijn gericht op de identificatie en registratie van dieren en bijvoorbeeld de controles op de naleving van de Q-koorts en preventiemaatregelen.

Werkformulier

Op de locatie houdt de NVWA-inspecteur de tijd bij die nodig is om de aanvullende, officiële controle uit te voeren. Deze tijd staat op een werkformulier. Als de aanvullende controle(s) door de inspecteur is afgerond, ontvangt u een doordruk van het werkformulier. Deze doordruk kunt u met de factuur vergelijken. Heeft de inspecteur alle gegevens digitaal ingevuld, dan ontvangt u een e-mail met alle verwerkte gegevens. De gegevens op de e-mail kunnen met de factuur vergeleken worden.

Welke tarieven worden gerekend?

Het bedrag dat de NVWA in rekening brengt voor de aanvullende controles bestaat uit een starttarief en een bedrag per kwartier dat nodig is voor het uitvoeren van de aanvullende controle plus een opslag voor de administratieve verwerking van de aanvullende controle. De actuele bedragen kunt u vinden in de Regeling NVWA tarieven en op de pagina NVWA Tarieven.

Digitaal terugmelden

Soms is het mogelijk om digitaal terug te melden als de benodigde aanpassingen zijn verricht, de kosten zijn dan lager. De NVWA inspecteur geeft u aan of digitaal terugmelden voor u tot de mogelijkheden behoort.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de in rekening gebrachte kosten, kunt u binnen 6 weken na verzending van de factuur een bezwaarschrift indienen. Op de achterzijde van de factuur staat hoe u dit kunt doen. U kunt uw ondertekende bezwaarschrift sturen naar de nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl of per post naar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. divisie Juridische Zaken. team Bezwaar en Beroep Postbus 43006, 3540 AA Utrecht. U dient een kopie van de factuur mee te sturen.