Controles NVWA bij etikettering diervoeders

De controle van de NVWA kan tijdens een inspectie uit de volgende zaken bestaan:

Controle van de etiketteringsvoorschriften

De NVWA houdt toezicht op de etikettering van diervoeders. Tijdens een inspectie controleert de NVWA of de etiketten en andere informatiedragers voldoen aan de Europese richtlijnen. Bevat het etiket alle verplichte informatie?

Controle van de samenstelling van diervoeder

Laboratoriumonderzoek op de samenstelling van het diervoeder kan deel uitmaken van het toezicht. De NVWA onderzoekt dan in het laboratotium of de producten die op het etiket staan er ook in zitten, in de verhouding zoals beschreven.

Controle op de gevoerde claims

De NVWA houdt toezicht op de gevoerde claims op diervoeder. Voldoen deze aan de EU wetgeving, zoals Verordening  767/2009? We kijken dan of gevoerde claims objectief, verifieerbaar en voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het Nationaal Beoordelingskader Claims op Diervoeding, vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geldt als nationale leidraad bij het voeren en onderbouwen van een claim op een diervoeder etiket.

Onderzoek NVWA 2019

In 2019 richt het NVWA-onderzoek naar claims zich onder andere op producten waarvan geclaimd wordt dat zij mycotoxinebindende eigenschap(pen) hebben. De mycotoxines (schimmelgif) zouden met speciale toevoegingsmiddelen geneutraliseerd worden.

De Europese wetgeving definieert deze technologische toevoegingsmiddelen als 'stoffen ter vermindering van de verontreiniging van diervoeders met mycotoxinen: stoffen die de absorptie van mycotoxinen kunnen tegengaan of verminderen, de uitscheiding ervan kunnen bevorderen of de werkingswijze ervan kunnen wijzigen'.

Bij overtredingen past de NVWA haar interventiebeleid toe.