Regelgeving, draaiboeken en hygiëneprotocollen

Kijk hier voor een overzicht van de wetgeving die geldt bij de uitbraak van een dierziekte. U vindt hier ook crisisdraaiboeken en concept-hygiëneprotocollen.

De mogelijkheid om maatregelen te nemen bij een verdenking of uitbraak van een dierziekte is geregeld in de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren (GWWD). Aan de nationale wetgeving zijn de Europese richtlijnen en beschikkingen toegevoegd. Deze Europese wetgeving bevat alleen de minimale bestrijdingseisen waaraan iedere lidstaat zich moet houden. Het is voor ieder land mogelijk de eigen wetgeving aan te scherpen.

In Nederland is de uitvoering van de Europese wetgeving vastgelegd in:        

Concept-hygiëneprotocollen

Bij de uitbraak van een besmettelijke dierziekte neemt de overheid landelijke of regionale maatregelen om te voorkomen dat de ziekte zich verspreid. Deze maatregelen worden opgenomen in een tijdelijke Regeling. Vervoer van dieren en producten wordt aan banden gelegd. Ook vervoer van en naar veehouderijbedrijven is verboden.

De tijdelijke Regeling kan onder voorwaarden het vervoer van dieren en producten naar (veehouderij-)bedrijven toestaan. 1 van de voorwaarden is het gebruik van hygiëneprotocollen. De concept-hygiëneprotocollen zijn door sectorpartijen voor specifieke transporten opgesteld en zijn door de NVWA beoordeeld. Deze protocollen zijn op onze website te vinden, zodat bedrijven en particulieren er kennis van kunnen nemen.

De sector past bij een uitbraak de concept-hygiëneprotocollen aan naar de tijdelijke Regeling en legt ze ter goedkeuring voor aan de NVWA. Vervolgens publiceert de NVWA de hygiëneprotocollen op haar website.