Gebruiksvoorschriften gewasbeschermingsmiddelen

De gebruiksvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen zijn gericht op een juiste toepassing van de middelen. De voorschriften moeten ervoor zorgen dat:

  • de middelen zo goed mogelijk werken
  • de middelen veilig gebruikt kunnen worden
  • het milieu zo min mogelijk wordt belast

Daarom moet iedere professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen een Vakbekwaamheidsbewijs hebben. Bovendien geldt er een verplichte spuitkeuring voor spuitapparatuur. Ondernemers moeten ook de verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen volgens de regels schoonmaken na gebruik, met voorgeschreven apparatuur.

Bewijs van Vakbekwaamheid

Sinds 1 juli 1996 heeft iedereen die met professionele gewasbeschermingsmiddelen werkt een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het verkopen, in opslag hebben of toepassen van professionele gewasbeschermingsmiddelen. Dat is het bewijs dat iemand over kennis en vaardigheden beschikt.

Vanaf 1 januari 2019 geldt voor professionele teeltadviseurs gewasbescherming de verplichting om in het bezit te zijn van het Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming ( zie nieuwsbericht 16-11-2018).

Tot 2007 was de officiële benaming: vergunning. Momenteel is de officiële naam: bewijs van vakbekwaamheid. In het dagelijks gebruik is de naam 'licentie' gangbaar. Ga naar de website van erkenningen.nl voor meer informatie en voor verlenging van uw spuitlicentie. Daar vindt u ook een tool om te bepalen welke licentie u nodig heeft.

Vakbekwaamheidsbewijs B.G. of U.G.?

Sinds november 2011 is de wetgeving voor benodigde spuitlicenties binnen (landbouw)bedrijven (bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming) gewijzigd: Uitgangspunt is dat iedere professionele gebruiker een Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (B.G.) moet hebben (oude licentie 2).

In de praktijk betekent dit dat binnen elke onderneming waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt tenminste 1 persoon deze licentie moet hebben en aanwezig of beschikbaar moet zijn.

Alle andere personen werkzaam binnen de onderneming hebben dan voldoende aan het Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming (U.G. - oude licentie 1). Deze licentie is bedoeld voor mensen die werken in opdracht van een ander, mits een derde persoon aanwezig of beschikbaar is die beschikt over Bedrijfsvoeren Gewasbescherming.

LET OP: agrariërs geboren vóór 01-01-1996 mogen volstaan met Uitvoeren Gewasbescherming mits zij geen personen in dienst hebben die gewasbeschermingsmiddelen toepassen waarvoor een BVV vereist is of die alleen handelingen uitvoeren waarvoor een veiligheidsinstructie voldoende is.

Bestrijding ander organisme dan genoemd in gebruiksvoorschrift

Een gewasbeschermingsmiddel mag gebruikt worden voor de bestrijding van een ander organisme dan in het wettelijk gebruiksvoorschrift onder 'Te bestrijden organisme' staat genoemd.

Op de website van de Ctgb vindt u ook antwoord op de vraag over lager doseren dan is voorgeschreven in het wettelijk gebruiksvoorschrift.

Verplichte keuring spuitapparatuur

Goed onderhouden, goed afgestelde en goedgekeurde spuitapparatuur zorgt voor een zo effectief mogelijke inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Daarom moet spuitapparatuur 1 keer in de 3 jaar worden gekeurd. De keuring is vergelijkbaar met een APK-keuring voor auto's. Bij de keuringen zijn 2 instanties betrokken:

  • Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL). De staatssecretaris van EZ heeft SKL aangewezen als gecertificeerde instantie. SKL organiseert de keuringen, geeft keuringsbewijzen af, erkent en controleert keuringsbedrijven, en stelt de eisen vast waaraan keuringsbedrijven moeten voldoen.
  • De NVWA toetst of de gebruikte toedieningsapparatuur is goedgekeurd door SKL.

Meer informatie:

Verplichte reiniging lege verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen

Ondernemers moeten lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen direct na het legen schoonmaken met voorgeschreven apparatuur. Dit staat in de EU Richtlijn Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Deze maatregel moet voorkomen dat ongereinigde verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen het milieu belasten.

Verpakkingen die volgens deze richtlijn zijn schoongemaakt, vallen onder de categorie 'Bedrijfsafval' en niet onder klein chemisch afval. Dit moet ook op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel staan.

Meer informatie: