Traces NT & CHED-PP

Sinds 14 december 2019 hebben aangevers van fytosanitaire zendingen die de EU worden binnengebracht de verplichting hun zendingen aan te melden in de TRACES New Technology (TNT) module van het Integrated Management System for Official Controls (IMSOC) van de Europese Unie.

In Nederland

In Nederland is, mede op aandringen van bedrijven en koepelorganisaties, gekozen voor een koppeling tussen het nationale systeem CLIENT-Import (CLIENT) en TNT. Hierdoor is het in Nederland dus verplicht een vooraanmelding van de fytosanitaire importzending in CLIENT te doen en niet rechtstreeks in TNT. Vooraanmeldingen voor importzendingen in Nederland die tóch rechtstreeks in TNT worden ingevoerd, worden niet in behandeling genomen.

Het gebruik van CLIENT is essentieel omdat het gebruik van alleen TNT niet de mogelijkheid biedt om inspecties te plannen. Tevens ontbreekt voor TNT nog een connectie met de systemen van de douane, waardoor de (deels automatische) elektronische afhandeling van aangiftes ten invoer niet mogelijk is.

Voor een goed werkende koppeling moeten alle gegevens in de aangifte in CLIENT correct worden opgevoerd, omdat de registers in TNT leidend zijn. Zo mogen bijvoorbeeld plaatsnamen van betrokken partijen geen spel- of typefouten bevatten, moeten de opgevoerde postcodes voorkomen in- en identiek zijn aan die in TNT, en worden alleen geldige combinaties tussen CN-code en botanische naam geaccepteerd.

Om deze registers buiten de webschermen van TNT in te kunnen zien, zijn en worden er raadpleegschermen beschikbaar gesteld.

Common Health Entry Document for Plants and Plant products (CHED-PP)

Zodra de importinspectie is afgerond stuurt de koppeling automatisch de importaangifte door naar TNT. In TNT worden de gegevens van deze aangifte in een Common Health Entry Document for Plants and Plant products (CHED-PP) geregistreerd. Een pdf van dit CHED-PP wordt vervolgens automatisch naar het in de CLIENT-aangifte opgevoerde e-mailadres gestuurd.

Het CHED-PP is de directe opvolger van het Plant Health Movement Document (PHMD; beter bekend als het 'model 99') en vervult dezelfde rol. Elke importzending die nog niet bij een Europese douaneautoriteit in het vrije verkeer is gebracht, moet (elektronisch) vergezeld worden door een CHED-PP met een correcte, definitieve status. De status van het CHED-PP is te zien in het watermerk. Voor verleggingen moet dit 'Authorized for transfer' zijn, en voor importzendingen moet dit 'Validated' zijn (of het equivalent in de taal waarin het document is opgemaakt).

Uitzondering

Alleen voor zendingen die vanuit een derde land rechtstreeks in Nederland geïmporteerd worden én die vervolgens ook bij de Nederlandse douane in het vrije verkeer worden gebracht, volstaat (nog) alleen de door CLIENT afgegeven P2-code.

Geen CHED-PP ontvangen?

Heeft u na afronding van de importinspecties geen CHED-PP ontvangen op het door u in de CLIENT-aangifte opgevoerde e-mailadres? En heeft u dit CHED-PP nodig voor verdere afhandeling van de zending in een andere lidstaat? Neem dan contact op met TRACESNT.CHEDPP@nvwa.nl onder vermelding van het CLIENT-aangiftenummer en de 'mededeling status aangifte'. We zoeken uit waar de fout zit, hoe dit mogelijk in de toekomst verholpen kan worden en zorgen ervoor dat u alsnog het benodigde CHED-PP ontvangt.

Geen CHED-PP bij een verlegging? Contact opnemen is niet nodig

Alle aangiftes van verleggingen naar andere lidstaten worden al nauwlettend in de gaten gehouden. Indien u voor een verlegging geen automatisch CHED-PP ontvangt zullen wij die zo snel mogelijk handmatig voor u aanmaken. Hiervoor hoeft u geen contact op te nemen.

Extra informatie met betrekking tot de volgende specifieke situaties

Waar staat dit in de wet?

Deze verplichting vloeit voort uit artikel 56 van de Officiële Controleverordening (EU) 2017/625 die sinds 14 december 2019 van kracht is in de hele EU.