Inspectieresultaten dierenwelzijn vleeskuikens 2021

De NVWA voert verschillende welzijnsinspecties uit, gericht op het welzijn van vleeskuikens op het primaire bedrijf. Op de primaire bedrijven vindt zowel fysiek als administratief toezicht plaats. Op basis van data-analyses houden we administratief toezicht op de bezetting in de stallen. Daarnaast kijken we in de pluimveeslachterijen naar welzijnsindicatoren die iets zeggen over de dierwelzijnsomstandigheden op het primaire bedrijf.

Samenvatting

Bij 45, veelal risicogebaseerde welzijnsinspecties op primaire bedrijven, was de inspectie 26 keer akkoord en 19 keer niet akkoord. Afwijkingen hadden vooral betrekking op de kwaliteit van het strooisel, het niet correct melden van voetzoollaesiesscore en het niet (correct) of tijdig melden van stal- en koppelgegevens.

Uit administratief onderzoek van 9.656 afgevoerde koppels in de hoogste bezettingscategorie waren 9.507 koppels akkoord en bleek dat er bij 149 koppels sprake was van overbezetting.

In Nederlandse pluimveeslachterijen zijn ongeveer 14.000 Nederlandse koppels vleeskuikens geslacht. Welzijnsafwijkingen die duiden op slechte dierenwelzijnsomstandigheden in de stal hebben geleid tot 307 interventies. Bij de circa 9.250 vanuit het buitenland aangevoerde koppels is 888 keer een melding gedaan in verband met welzijnsafwijkingen die zijn ontstaan in de stal.

Resultaten welzijnsinspecties

Inspecties primair bedrijf

Door corona en vogelgriep zijn er in 2021 minder fysieke inspecties uitgevoerd dan gepland.

Aantal inspecties primair bedrijf

type inspectie aantal inspecties akkoord niet akkoord
Entreemonitoring (met welzijnsinspectie) 8 4 4
Risicobedrijven verscherpt toezicht 2 1 1
(Interne) meldingen 23 11 12
Overig 1 0 1
Verbeterplannen 5 5 0
Herinspecties 6 5 1
Totaal 45 26 19

In totaal hebben de 19 inspecties die niet akkoord waren, geleid tot 1 mededeling ter plaatse, 16 schriftelijke waarschuwingen en 6 rapporten van bevindingen ten behoeve van een bestuurlijke boete. Per inspectie kunnen meerdere afdoeningen worden opgemaakt.

Administratieve onderzoeken overbezetting stallen

Aantal koppels geanalyseerd Aantal overtredingen Aantal interventeis Aantal bedrijven met interventie
Administratief toezicht hoogste bezettingscategorie (39 tot 42 kg/m2) 9.656 149 69 59


Meerdere overtredingen van 1 bedrijf kunnen worden geclusterd binnen 1 interventie. De interventies resulteerden in 38 schriftelijke waarschuwingen en 31 rapporten van bevindingen voor een bestuurlijke boete.

Welzijnsinspecties pluimveeslachterijen

aantal geslachte koppels aantal meldingen aantal kennisgevingen Aantal rapporten van bevindingen totaal aantal interventies
Koppels uit Nederland circa 14.000 34 223 50 307
Koppels uit België circa 2.100 537 - - 537
Koppels uit Duitsland circa 7.150 351 - - 351

In totaal hadden de interventies bij koppels uit Nederland betrekking op 131 verschillende bedrijven. Dat is 18% van het totaal aantal vleeskuikenbedrijven in Nederland.

Over de welzijnsafwijkingen die zijn geconstateerd bij koppels van buitenlandse vleeskuikenbedrijven zijn meldingen verstuurd naar de officiële autoriteiten van de betreffende landen. In verband hiermee is de NVWA in gesprek met deze buitenlandse autoriteiten.

Meer informatie

Meer informatie over onze werkwijze bij welzijnsinspecties vleeskuikens, de wetgeving en maatregelen vindt u op de pagina Rol NVWA bij pluimvee en op de pagina interventiebeleid.