Onderzoek naar veiligheid van nanomaterialen

Op basis van onderzoeksrapporten over de toepassing van nanotechnologie heeft Bureau Risicobeoordeling & onderzoek van de NVWA (BuRO) in 2008 2 adviezen uitgebracht aan de ministers van VWS en LNV over consumentenproducten en over levensmiddelen.

In deze adviezen werd aanbevolen producenten van consumentenproducten te verplichten om informatie te verstrekken over de aanwezigheid van nanodeeltjes in hun producten. Daarnaast was het advies om te investeren in meetmethoden en apparatuur die nanodeeltjes in producten kunnen aantonen en karakteriseren, en ook om kennishiaten over blootstelling, opname, verdeling en effecten van nanodeeltjes op te vullen door onderzoek.

In Europese onderzoeksprogramma's zoals het 6e en 7e Kaderprogramma is al een aantal jaren veel aandacht voor onderzoek naar de veiligheid van nanomaterialen. Een goed overzicht hiervan is te vinden in publicaties van het NanoSafety Cluster .

In een OESO-werkgroep vindt afstemming plaats over definities en standaard testmethoden. De NVWA draagt hieraan bij door onderzoeksopdrachten te verstrekken, onder andere aan het RIKILT en het RIVM. De NVWA legt hierbij specifieke accenten die te maken hebben met de taken als toezichthouder en adviseur over risico’s. De NVWA wil nanodeeltjes in consumentenproducten kunnen analyseren, de veiligheidsbeoordelingen van producenten en importeurs verifiëren en advies geven over de risico's. Het RIVM voert naast inventarisaties van producten onder andere toxicologisch onderzoek uit. Het RIKILT ontwikkelt analysemethoden om nanodeeltjes te kunnen aantonen en karakteriseren in diverse consumentenproducten en in levensmiddelen.