Gebieden met verbod op gebruik oppervlaktewater

Er zijn gebieden in Nederland waar u geen oppervlaktewater mag gebruiken voor de teelt van zetmeel- en consumptieaardappelen en tomaten.

De kaart toont de situatie op basis van de bemonsteringen die zijn uitgevoerd tot en met 2020.

Let op: voor pootaardappelen (NAK-, ATR- en TBM-pootgoed) geldt in heel Nederland een verbod op het gebruik van oppervlaktewater bij de teelt.

Toelichting kaart

  • De verbodsgebieden zijn roze-rood gemarkeerd (zie rechtsboven: 'Legenda').
  • Navigeer met de muis over de kaart en zoom in op detailniveau met + of – of scroll.
  • U kunt kiezen voor een luchtfoto (rechtsboven: 'Lijst met lagen').
  • De begrenzingen van de gebieden zijn zodanig ingetekend dat u ziet of watergangen op de grenzen tot het verbodsgebied behoren of daarbuiten vallen.
  • Op een aantal plaatsen is de bruinrotbacterie alleen aangetroffen in een hoofdwatergang en niet in de secundaire watergangen. Alleen de hoofdwatergang is gemarkeerd als beregeningsverbodsgebied. Het beregeningsverbod geldt uitsluitend voor het water uit deze hoofdwatergang.
  • Neem bij twijfel of onduidelijkheid contact op met de NVWA.

Afbakenen en actualisatie van verbodsgebieden

De NVWA laat jaarlijks een survey uitvoeren door de NAK om te kunnen bepalen of de bruinrotbacterie voorkomt in het oppervlaktewater. Hierbij worden op vooraf vastgestelde locaties watermonsters genomen en onderzocht. Deze locaties bevinden zich binnen dan wel buiten de bestaande verbodsgebieden.

In geval de bruinrotbacterie in een watermonster is aangetroffen, bakent de NVWA een gebied af. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie van de waterschappen over stroomrichtingen en afwatering. Binnen het gebied geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater ten behoeve van de teelt van aardappelen.

Op verzoek van de aardappelsector doet de NVWA onderzoek naar de aanwezigheid en verspreiding van de bruinrotbacterie binnen de verbodsgebieden. Dat is de reden dat sinds 2016 vrijwel uitsluitend op locaties binnen deze gebieden bemonsteringen worden uitgevoerd. Het onderzoek wordt in 2021 voor geheel Nederland afgerond.Aan de hand van de resultaten en de informatie van waterschappen worden de gebieden jaarlijks geactualiseerd.