Verbod gebruik oppervlaktewater bij teelt van aardappelen en tomaten

Om bruinrot te voorkomen, geldt in Nederland voor bepaalde gebieden een verbod op het gebruik van oppervlaktewater bij de teelt van tomaten, consumptie- en zetmeelaardappelen. Voor pootaardappelen geldt zelfs een landelijk verbod. Hier leest u meer over wat het verbod precies inhoudt en waarmee u rekening moet houden.

Wat is oppervlaktewater?

In de Regeling bruin- en ringrot 2000 staat:

‘Oppervlaktewater is een watermassa die in direct contact staat met het aardoppervlak en met de open lucht, alsmede een watermassa die bij een eerdere opslag geheel of gedeeltelijk in direct contact heeft gestaan met het aardoppervlak.’

U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan:

  • meren
  • kanalen
  • rivieren
  • sloten
  • vaarten

Maar ook water dat aan dit soort wateren is onttrokken en dat u na tussenopslag gebruikt.

Kort samengevat betekent het dat als water eenmaal oppervlaktewater is, het altijd oppervlaktewater blijft.

Dit is van belang om te kunnen beoordelen wat wel of niet is toegestaan.

Hoever strekt het verbod op gebruik oppervlaktewater?

De Regeling bruin- en ringrot 2000 is duidelijk:

‘Het is verboden om oppervlaktewater op enigerlei wijze te gebruiken voor of bij de teelt van pootaardappelen (en binnen de verbodsgebieden ook voor of bij de teelt van andere aardappelen).’

Dit betekent dat u oppervlaktewater onder andere niet mag gebruiken voor:

  • beregening van het gewas
  • beregening voorafgaande aan het poten of rooien
  • gewasbespuitingen

Let op: wij krijgen veel vragen over infiltratie van een perceel met oppervlaktewater. Ook hieraan gelden beperkingen.

Meer informatie over infiltratie leest u bij Bruinrot: risico’s oppervlaktewater bij (poot)aardappelen.

Verder is de plek waar het water wordt opgepompt of ingelaten voor gebruik bepalend voor het verbod om oppervlaktewater te gebruiken. Deze plek mag niet in een beregeningsverbodsgebied liggen.

Ook het gebruik van ontsmet oppervlaktewater is niet toegestaan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Ontsmetten oppervlaktewater.

Wat zijn de risico’s van het gebruik van oppervlaktewater?

Heb er erg in dat er altijd risico’s zijn als oppervlaktewater (bedoeld of onbedoeld) in aanraking komt met aardappelpercelen. Meer over de risico’s leest u bij Bruinrot: risico’s oppervlaktewater bij (poot)aardappelen.

Bronwater en kwelwater in afgesloten sloten

U mag onder voorwaarden bronwater en kwelwater gebruiken als dat is opgeslagen in afgesloten, veilige sloten. Op de pagina Toegestaan watergebruik leest u waar de sloot aan moet voldoen.

Leidingwater, regenwater en bronwater

Voor het gebruik van leiding-, regen- en bronwater bij deze teelten gelden geen beperkingen.