Inspectieresultaten houten speelgoed 2023

Iedereen moet er op kunnen vertrouwen dat speelgoed veilig is. De NVWA controleert of bedrijven zich aan de wettelijke veiligheidseisen houden. Daarom hebben we 55 houten speelgoedproducten voor jonge kinderen onderzocht in de periode januari-mei 2023.

In het kort

Voor dit onderzoek hebben we 55 producten willekeurig geselecteerd. Dat deden we zowel bij fysieke als online aanbieders van houten speelgoed. Van deze producten hebben we de technische documentatie opgevraagd en beoordeeld. Daarbij hebben we gekeken of het speelgoed voldoet aan veiligheidseisen die staan in de EU-speelgoedrichtlijn (2009/28/EG) en het Warenwetbesluit speelgoed 2011.

Daaruit blijkt dat bij 73% van de producten de technische documentatie niet volledig was, of niet voldeed aan de eisen. Deze 40 producten hebben we vervolgens op het laboratorium onderzocht.

Van de 40 fysiek onderzochte producten voldeed 25% niet aan de veiligheidseisen. Bij 9 van deze 40 producten hebben we zelfs een ernstig veiligheidsrisico vastgesteld. Dat gaat bijvoorbeeld om kleine onderdelen die los kunnen komen of koorden die niet voldoen aan de veiligheidseisen, waardoor verstikkingsgevaar kan optreden. In de handel brengen van producten met een ernstig veiligheidsrisico is verboden en we hebben de we marktdeelnemer opdracht gegeven de producten uit de handel te halen.

Bekijk ook de resultaten per onderzocht product op merknaam.

Het onderzoek

Het houten speelgoed dat voor dit project in aanmerking kwam bestond helemaal of gedeeltelijk uit hout. Het was bestemd voor kinderen onder de 3 jaar. We hebben de producten gekocht bij een aantal vooraf willekeurig geselecteerde fysieke of online verkooppunten. Soms hebben we ter plekke gekozen welk houten speelgoed we gingen onderzoeken.

Stap 1: onderzoek technische documentatie

Van ieder houten speelgoedproduct hebben we de technische documentatie opgevraagd. Dit zijn documenten die moeten worden gemaakt om aan te tonen dat een product veilig is, voordat het op de markt wordt gebracht.

De technische documentatie hebben we beoordeeld op de aanwezigheid en volledigheid van de volgende onderdelen:

 • Uitvoerige beschrijving van het ontwerp en vervaardiging (tekeningen, kopie van verpakking of label, leeftijdsaanduiding)
 • Lijst van de gebruikte bestanddelen en materialen (Bill of Materials - BOM)
 • Veiligheidsinformatiebladen van gebruikte chemische stoffen (als dit van toepassing is)
 • Veiligheidsbeoordeling(en)
 • Beschrijving van de gevolgde beoordelingsprocedure
 • Kopie van de EG-verklaring van overeenstemming
 • Testrapporten

Als de technische documentatie volledig werd aangeleverd dan mochten we ervan uitgaan dat de regels werden gevolgd. Hierdoor zagen we geen aanleiding om het product verder te onderzoeken op het laboratorium.

Stap 2. Onderzoek op het laboratorium

Bij onvolledig of niet compleet aangeleverde technische documentatie hebben we het product wel op het laboratorium onderzocht. Daarbij hebben we gekeken of het houten speelgoed voldeed aan de eisen die worden gesteld in het Warenwetbesluit speelgoed. Daarvoor hebben we gebruikgemaakt van de Europese norm NEN-EN 71-1.

Het houten speelgoed hebben we onderzocht op een aantal punten.

Inspectieresultaten

We hebben in totaal 55 houten speelgoedproducten onderzocht.

 • Bij 27% (15 stuks) hebben we op basis van de technische documentatie geen veiligheidsrisico vastgesteld. Deze producten hebben we niet verder onderzocht.
 • Bij de overige 73% (40 stuks) was de technische documentatie niet volledig, of het voldeed niet  aan de eisen. Deze producten hebben we fysiek op het laboratorium onderzocht.

Vervolgonderzoek in het laboratorium

We hebben in totaal 40 producten op het laboratorium onderzocht.

Hierbij hebben we bij 75% (30 stuks) geen veiligheidsrisico geconstateerd op basis van de uitgevoerde tests. Meer dan de helft (55%) van het totaal onderzochte speelgoed voldoet in het laboratorium wel aan de geteste veiligheidseisen. Ondanks dat de technische documentatie afwezig of onvolledig is.

1 product bleek onterecht de waarschuwing ‘niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar’ te bevatten. Voor dit product hebben we vervolgens geen veiligheidsrisico’s geconstateerd.

Ernstige veiligheidsrisico’s bij 9 producten

De overige 22,5% (9 stuks) van de in het laboratorium onderzochte producten bleek wel ernstige veiligheidsrisico’s te hebben. Dit is 16 % van het totaal onderzochte speelgoed.

2 producten waarbij we een ernstig veiligheidsrisico hebben vastgesteld bevatten koorden.

 • Bij 1 product was geen breekvoorziening aanwezig. Dat kwam ook door de onterechte leeftijdsclassificatie ‘niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar’.
 • Het andere product had wel een breekvoorziening, maar deze kwam niet op tijd los. Voor beide producten bestaat dan het risico op verstikkingsgevaar.

Bij de overige 7 producten met een ernstig veiligheidsrisico konden kleine onderdelen loskomen, waardoor er kans op verstikkingsgevaar bestaat. Daarnaast hebben we bij 2 van deze producten nog andere tekortkomingen vastgesteld. 1 product was niet voorzien van een CE-markering en bij het andere product ontbraken de gegevens van de fabrikant of importeur.

Tabel 1: Resultaten houten speelgoed.
Resultaat Percentage van totaal (55) Aantal Onderzocht in laboratorium
Technische documentatie voldoende 27% 15 Nee
Geen veiligheidsrisico 55% 30 Ja
Veiligheidsrisico 2% 1 Ja
Ernstig veiligheidsrisico 16% 9 Ja

Resultaten houten speelgoed

Resultaten houten speelgoed
ResultaatPercentage van totaal (55)
Technische documentatie voldoende27%
Veiligheidsrisico2%
Ernstig veiligheidsrisico16%
Geen veiligheidsrisico55%
Brontabel als csv (156 bytes)

Hoe hebben wij gehandhaafd?

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek hebben we een aantal bedrijven een maatregel opgelegd.

Daarnaast hebben we een aantal bedrijven een officiële waarschuwing gegeven. Dat deden we voor het ontbreken van de volledige technische documentatie, de naam en het adres van de fabrikant of het niet terecht gebruiken van de leeftijdswaarschuwing ‘niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar’.

Voor alle producten met een ernstig veiligheidsrisico geldt dat de verkoop verboden is. Daarnaast zijn deze producten uit de handel gehaald. Hierbij is het publiek op de hoogte gebracht van dit ernstige risico door middel van veiligheidswaarschuwingen. We hebben voor deze onveilige producten maatregelen opgelegd.

Als onveilige producten ook in andere landen werden verkocht, dan hebben we dit gemeld via het internationale snelle signaleringssysteem (Safety Gate). Hierdoor kunnen andere EU-landen weten dat er bij hen mogelijk gevaarlijke producten op de markt zijn aangeboden.